Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Загальні умови:

 • Редакція Конституційно-правових академічних студій розміщує статті авторів в мережі Інтернет на офіційному сайті видання – http://konstlegalstudies.com.ua;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам до публікації, встановлених редколегією Журналу;
 • Редколегія Журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
 • Редколегія Журналу залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
 • До друку приймається стаття, яка відповідає тематиці журналу за умови, що вона не була раніше опубліковані (будь-якою мовою) окремо чи як частину іншої праці, а також зараз не проходить рецензування в іншому журналі, збірнику матеріалів конференції, колективній монографії тощо.

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікації статті у № 1 за 2021 рік необхідно до 15 березня 2021 року заповнити онлайн-анкету на сайті журналу або надіслати на електронну пошту info@konstlegalstudies.com.ua

 • статтю (назва файлу – Стойка_стаття);
 • відскановану квитанцію про оплату внеску за публікацію (назва файлу – Стойка_внесок);
 • Розмір внеску за публікацію статті становить 400 гривень (за статтю обсягом до 12 сторінок). Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 25 гривень;

Автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов’язкового рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 2 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times  New Roman; кегль – 14.

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами).

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий.

Обов’язковою вимогою до статей є належний рівень перекладу англомовного тексту. Статті із низьким рівнем англійського перекладу не розглядатимуться і редакція не веде переписку із її автором.  

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

Вказується мовою статті (англійською мовою):

– індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор;

– назва. У назві не потрібно використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру (великі літери, окремий абзац з вирівнюванням по центру). Подається українською та  англійською мовами;

– прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

– посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;

– код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/. Також зазначається номер  ResearcherID (http://www.researcherid.com/) та Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus).  Номер ORCID, ResearcherID та Scopus-Author ID вказує автор.

– анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. Обов’язковою є така структура анотації: мета, методи, результати (наукова новизна) та висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, що подають у називному відмінку та не дублюють назву статті (подаються українською та англійською мовами).

Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Вступ повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Також необхідно вказати методологію дослідження, аналіз останніх досліджень і публікацій, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Висновки мають, не повторюючи викладеного в основній частині матеріалу, дати відповідь на завдання, поставлені в роботі.

Список використаних джерел. Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання». Список формується у алфавітному порядку, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить відповідні джерела у транслітерованому вигляді.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для правильного цитування необхідно вказувати саме його.

У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов’язково мають бути оформлені латиною.

У списку References  назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках.

Можливим є використання http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) та перекладі (назви дослідження автора), а для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). Список формують у алфавітному порядку латиною.

Рекомендується використання декількох джерел з номером DOI та публікацій, які індексуються у Web of Science або  Scopus.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу у тексті подаються за допомогою не номерних, а дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора, року роботи та номер сторінки, з якої було взято цитату у дужках (Бисага, 2019, с. 205); (ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 2012) тощо. Якщо ви користуєтеся цитатою з веб-сайту або веб-сторінки, яка не містить номерів сторінок, вам не потрібно їх вказувати.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

UDC

INFORMATION SECURITY IN LAWYERS’ PROFESSIONAL ACTIVITIES

Viktor Zaborovskyy,

Professor of the Department of Civil Law and Civil Procedure of the Uzhhorod National University, Doctor of Juridical Science, Full professor

orcid.org/__________

ResearcherID_______

Scopus-Author ID ___

email

        Summary

        Summary volume: minimum 300 words, maximum 350 words. The following summary structure is compulsory: Purpose, methods, results and conclusions.

        Key words

        After the summary it is necessary to add 5-10 key words or phrases, none of which duplicates the title of the article.

 1. Introduction
 2. Information security in lawyers’ activity: the notion and essence

      The need to maintain confidentiality of information is directly linked to the existence of  trusting relationship between a lawyer and his client. The presence of trust, in turn, is the foundation for relationship between a lawyer and his client, as the latter is «forced to inform a de facto stranger (a lawyer) about circumstances of his private life that are not always positive» (Северин, 2014, с. 34), and therefore he must be sure that the provided data «will remain confidential and cannot be used against him» (Панченко, Міхеєва, 2019, с. 178).

 1. The maintaining of legal professional privilige policy as the basis of information security
 2. Lawyers’ information security on the Internet
 3. Conclusions

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Віктор Заборовський,

професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету,

доктор юридичних наук, професор

 orcid.org/_________

ResearcherID_______

Scopus-Author ID ___

email

      Анотація.

      Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.

      Структура анотації:

      Мета

      Методи

      Результати

     Висновки

     Ключові слова: 5-10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Зразки оформлення деяких джерел із «СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ («BIBLIOGRAPHY»)» та «REFERENCES»

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(BIBLIOGRAPHY)

REFERENCES

Відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Association (APA) Style)

КНИГИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги перекладена англійською]. Місто (повністю): Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)].

Один автор:

Заборовський, В. (2017). Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України. Ужгород: Гельветика, 900 с.

Посилання у тексті

(Zaborovskyi, 2017, p. 100).

Zaborovskyi, V. (2017). Pravovyi status advokata v umovakh stanovlennia nezalezhnoi advokatury Ukrainy [Legal status of a lawyer in the conditions of formation of an independent bar of Ukraine]. Uzhhorod: Helvetyka. [in Ukrainian].

 

Два автори:

Ревуцька, І. Е., & Булеца, С. Б. (2020). До питання створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС. Ужгород: РІК-У, 188 с.

Посилання у тексті

(Revutska & Buletsa 2020, p. 14)

Revutska, I. E., & Buletsa, S. B. (2020). Do pytannia stvorennia simi za zakonodavstvom Ukrainy ta krain-chleniv YeS [On the issue of creating a family under the laws of Ukraine and EU member states]. Uzhhorod: RIK-U. [in Ukrainian].

 

Від трьох до шести авторів:

Заборовський, В. В., Бисага, Ю. М. & Булеца, С. Б. 2019). Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики. Ужгород: Гельветика, 650 с.

Посилання у тексті

(Zaborovskyi, Bysaga & Buletsa, 2019, p. 331).

Zaborovskyi, V. V., Bysaga, Yu. M. & Buletsa, S. B. (2019). Pravovyi status advokata: problemy teorii ta praktyky [Legal status of a lawyer: problems of theory and practice]. Uzhhorod: Helvetyka [in Ukrainian].

 

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al.

Періодичні, продовжувані видання, матеріали конференцій

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації англійською мовою]. Назва видання транслітерована, Том (номер) чи (випуск), Сторінки

Стаття в журналі:

Заборовський, В. В. (2016). Плюралізм у розумінні поняття «адвокатура» та його співвідношення із поняттям «адвокат». Проблеми законності, 135, С. 234-244.

Посилання у тексті

(Zaborovskyi, 2016, p. 235).

Кілька звернень (посилань)

(Bysaga , 2019, p. 111; Bielov, 2016, p. 235; Zaborovskyi, 2018, p. 108).

Zaborovskyi, V. V. (2016). Pliuralizm u rozuminni poniattia «advokatura» ta yoho spivvidnoshennia iz poniattiam «advokat» [On the question of pluralism within the meaning of the concept of «advocacy» and its comparison to the term «lawyer»]. Problemy zakonnosti, 135, 234-244. [in Ukrainian].

 

 

 

Матеріали конференцій:

Бисага, Ю. М. & Коцкулич В. В. (2019). Безпосередня участь народу у здійсненні судової влади в контексті ідеї народного суверенітету. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: тези Міжнародної науково-практичної конференції (с. 162-165). Ужгород: Ужгородський національний університет.

 Посилання у тексті

(Bysaga & Kotskulych 2019, p. 164).

Bysaga, Yu. M. & Kotskulych, V. V. (2019). Bezposerednya uchastʹ narodu u zdiysnenni sudovoyi vlady v konteksti ideyi narodnoho suverenitetu [Direct participation of the people in the exercise of judicial power in the context of the idea of people’s sovereignty]. Abstracts of Papers of the International Conference. Konstytutsiyno-pravove budivnytstvo na zlami epokh: poshuky optymalʹnykh modeley. (pp. 162-165). Uzhhorod: Uzhhorodsʹkyy natsionalʹnyy universytet. [in Ukrainian].

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Шаблон оформлення за стилем АРА:

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації англійською мовою]. Назва джерела – Назва джерела англійською мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved from адреса сайту

 

 

Стаття з DOI

Заборовский, В. В. (2014). Возмещение расходов на правовую помощь в гражданском процессе Украины. Lex Russica, 8, 965-974. DOI: 10.7256/1729-5920.0.0.10642

Посилання у тексті

(Zaborovskii, 2014, p. 970).

Zaborovskii, V. V. (2014). Vozmesh’enie rashodov na pravovuyu pomosh’ v grazhdanskom processe Ukraini [Reimbursement of expenses for legal assistance in the civil procedure of Ukraine]. Lex Russica, 8, 965-974. DOI: 10.7256/1729-5920.0.0.10642

 

Стаття без DOI

Заборовський, В. В. & Бисага, Ю. М. (2017). Право адвоката одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань в якості одного з основних його професійних прав. Порівняльно-аналітичне право2, 237-240. URL: http://pap.in.ua/2_2017/66.pdf

Посилання у тексті

(Zaborovskyi & Bysaha 2017, p. 240).

 

 

Zaborovskyi, V. V. & Bysaha, Yu. M. (2017). Pravo advokata oderzhuvati pysʹmovi vysnovky fakhivtsiv, ekspertiv po voprosam, chto potrebuyutʹ spetsialʹnikh znanʹ v yakosti odnoho z osnovnykh eho profesiynykh prav. [The right of a lawyer to receive written opinions of specialists, experts on issues requiring special knowledge as one of his basic professional rights]. Porivnyalʹno-analitychne pravo  Comparative and analytical law, 4, 224-227. Available from: http://pap.in.ua/2_2017/66.pdf [in Ukrainian].

 

ДИСЕРТАЦІЇ

Заборовський, В. В. (2017). Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні (дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). Київ, 577 с.

Посилання у тексті

(Zaborovskyi, 2017, p. 405).

Zaborovskyi, V. V. (2017). Pravovyi status advokata v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva ta pravovoi derzhavy v Ukraini [The legal status of a lawyer in the context of the formation of civil society and the rule-of-law state in Ukraine] (Doctor’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Бєлов, Д. М. (2012). Парадигма українського конституціоналізму (автореф. дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.02). Харків, 36 с.

Посилання у тексті

(Bielov, 2012, p. 25).

Bielov, D. M. (2012). Paradyhma ukrainskoho konstytutsionalizmu [The paradigm of Ukrainian constitutionalism] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

 

НОРМАТИВНІ АКТИ:

Про адвокатуру та адвокатську діяльність (2012): Закон України No 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5076-17#Text

Посилання у тексті

(On the Bar and Advocacy, 2012).

Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів (2000): Постанова Кабінету Міністрів України No 639URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-2000-%D0%BF#Text

Посилання у тексті

(About the statement of the Methodology of calculation of concession payments, 2000).

 

Pro advokaturu ta advokatsku diialnist [On the Bar and Advocacy]. (2012). No 5076-VI. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/5076-17#Text [in Ukrainian].

 

 

Metodyky rozrakhunku kontsesiinykh platezhiv [About the statement of the Methodology of calculation of concession payments]. (2000). No 639. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 639-2000-%D0%BF#Text

 

 

 

СУДОВІ РІШЕННЯ:

Рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (2020)308/9807/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90832836

Посилання у тексті

(Judgment of the Uzhgorod district court, 2020).

 

Morice v. France, 29369/10 (ECHR, 2015)

Посилання у тексті

(Morice v. France, 2015).

 

Rishennya Uzhhorodsʹkoho misʹkrayonnoho sudu Zakarpat·sʹkoyi oblasti [Judgment of the Uzhgorod district court of the Transcarpathian region] (2020), 308/9807/18 . Available from: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/90832836

 

 

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.