КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМИ ДІЇ

Автор(и)

  • Юрій Бисага Head of the Department of Constitutional Law and Comparative Legislature, Uzhhorod National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.01

Ключові слова:

механізм правового впливу в сфері прав і свобод людини і громадянина;, механізм правового регулювання у сфері прав і свобод людини і громадянина, нормативно-правова основа прав і свобод людини і громадянина, система гарантій прав і свобод людини і громадянина; система захисту прав і свобод людини і громадянина

Анотація

Одним із показників виконання державою міжнародних зобов’язань у галузі прав людини є досконале визначення механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Метою даної статті є уточнення поняття та напрямів дії конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Методологічною основою цього дослідження є загальні та спеціальні методи наукового пізнання: формально-логічний метод, порівняльно-правовий, структурно-логічний, інші.

Акцентовано увагу на тому, що права і свободи людини і громадянина є складним явищем. Структурними елементами механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина є механізм правового впливу в сфері прав і свобод людини і громадянина, механізм правового регулювання у сфері прав і свобод людини і громадянина, нормативно-правова основа прав і свобод людини і громадянина, система гарантій прав і свобод людини і громадянина, система захисту прав і свобод людини і громадянина, які у сукупності характеризують його як цілісний.

Додатково аргументовано, що не є тотожніми такі правові явища як механiзм забезпечення основних прав i свобод людини і громадянина та конституцiйно-правовий механiзм забезпечення основних прав i свобод людини і громадянина. Лише механiзм забезпечення основних прав i свобод людини і громадянина вмiщує ті елементи, якi забезпечують реалiзацiю, охорону та захист прав і свобод людини і громадянина.

Уточнено визначення поняття конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина: це система організаційно-правових і нормативно-правових засобів впливу, за допомогою яких державою створюються можливості для реалізації прав і свобод людини і громадянина, а в разі порушення чи загрози порушення здійснюється їх охорона органами, які не наділені юрисдикційними повноваженнями, та захист органам, які наділені юрисдикційними повноваженнями. Забезпечення реалізації, забезпечення охорони, забезпечення захисту цих прав і свобод є формами забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, в яких втілюються основні напрями дії цього механізму.

Посилання

Buletsa S., Deshko L. Comprehensive Reforms of the Health Care System in Different Regions of the World. Medicine and Law. 2018. Vol. 37. No.4. Р. 683-700.

Buletsa S., Deshko L., Zaborovskyy V. The peculiarities of changing health care system in Ukraine. Medicine and Law. 2019. Vol. 38. №3. P. 427-442.

Deshko L. Application of Legal Entities to the European Court of Human Rights: a Significant Disadvantage as the Condition of Admissibility. Croatian International Relations Review. 2018. №24 (83). P. 84-103.

Deshko L. Domestic remedies that have to be exhausted in Ukraine when everyone applying to international judicial institutions or to the relevant bodies of international organizations. Вестник Пермского университета. 2014. №1. P. 332-336.

Deshko L. M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of health care. Georgian Medical News. 2019. №7. P. 160-166.

Deshko L. Patenting of medicinal products: the experience of implementation of the flexible provisions of the TRIPS-plus Agreement by foreign countries and the fundamental patent reform in Ukraine. Georgian Medical News. 2018. №9. P. 161-164.

Deshko L., Bysaga Y., Bysaga Y. Public procurement in the healthcare sector: adaptation of the administrative legislation of Ukraine to the EU legislation. Georgian Medical News. 2019.№ 6. P. 126-130.

Аlston Р. Thе Futurе of UN Humаn Rights Trеаty Monitoring / Р. Аlston, J. Сrаwford. Саmbridgе : Саmbridgе Univеrsity Рrеss, 2000. 600 р.

Волинка К.Г. Проблеми становлення єдиного механiзму забезпечення прав i свобод особи. Вiсник Запорiзького юридичного iнституту. 2000. №3 (12). С. 41-48.

Глущенко П.П. Конституционные права и свободы граждан России: современные проблемы социально-правовой защиты / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. 218 с.

Горян Е.В. Органи мiсцевого самоврядування в конституцiйно-правовому механiзмi забезпечення основних прав i свобод громадян України: Дис…канд.юрид.наук.: 12.00.02 – конституцiйне право; мунiципальне право. К., 2005. 20 с.

Гуренко М.М. Теоретико-правові проблеми гарантій прав і свобод людини і громадянина: Монографія. Київ, 2001. 218 с.

Декларацiя прав людини i громадянина 1789 р. URL: httр://сonstituаntе.livеjournаl.сom/10253.html.

Декларація Гельсінської зустрічі на найвищому рівні Гельсінський документ 1992 року «Виклик часу перемін». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_115

Конституция Украины от 28 июня 1996 р. Ведомости Верховной Рады Украины. 1996. № 30. Ст. 141.

Мордовцев А.С., Магомедов А.А., Силантьев Л.В. Права человека и деятельность органов внутренних дел. Саратов, 1994. 210 с.

Пушкіна О. Система прав i свобод людини та громадянина в Українi: теоретичнi i практичнi аспекти забезпечення. Київ: Логос, 2006. 416 с.

Тодика Ю.М., Марцеляк О.В. Конституцiйний Суд України та прокуратура в конституцiйно-правовому механiзмi забезпечення основних прав громадян. Харкiв: Лiбра, 1998. 107 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА