СТВОРЕНI ВIДПОВIДНО ДО ПАРИЗЬКИХ ПРИНЦИПIВ НАЦIОНАЛЬНI УСТАНОВИ, ЯКI ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗАОХОЧЕННЯМ I ЗАХИСТОМ ПРАВ ЛЮДИНИ, В СИСТЕМІ ВНУТРIШНIХ ЗАСОБIВ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Людмила Дешко Professor of the Department of Constitutional Law, Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.03

Ключові слова:

засоби юридичного захисту, ; компетенція національних установ, сприяння та захист прав людини, міжнародні суди, Європейський суд з прав людини, національний засіб юридичного захисту, який повинен бути використаний при зверненні кожного до відповідної міжнародної судової установи чи до відповідного органу міжнародної організації

Анотація

Мета цієї статті – уточнити місце створених вiдповiдно до Паризьких принципiв нацiональних установ, якi займаються заохоченням i захистом прав людини, в системі внутрiшнiх засобiв правового захисту. Методологічною основою проведеного дослідження є загальні та спеціальні методи наукового пізнання (формально-логічний метод, порівняльно-правовий, структурно-логічний).

В даній статті поглиблено наукову дискусію щодо відсутності у створених вiдповiдно до Паризьких принципiв нацiональних установ, якi займаються заохоченням i захистом прав людини, юридичних засобiв, які б уможливлювали самостiйне здiйснення ними саме захисту суб’єктивних юридичних прав людини й основних свобод – розглянути скаргу особи по сутi та закiнчити такий розгляд прийняттям обов’язкового для виконання рiшення про застосування ефективного засобу/засобiв захисту. Дістало подальшого розвитку твердження щодо не відповідності компетенцiї нацiональних установ, створених згiдно з Паризькими принципами, якi займаються заохоченням i захистом прав людини, критерiям європейських стандартiв засобiв правового захисту, що пiдлягають вичерпанню пiд час звернення кожного до мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних судових органiзацiй. Додатково аргументовано, що не є внутрiшнiм ефективним засобом правового захисту, що підлягає вичерпанню при зверненні кожного до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, звернення до таких нацiональних установ.

На основі проведеного дослідження удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо розуміння організаційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина, а саме: класифікаційний критерій для поділу на групи – можливість/відсутність можливості здійснення будь-якого виду державного примусу в процесі юрисдикційної діяльності/не юрисдикційної діяльності; елементами системи організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина є і орган представництва (орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та координацію виконання його рішень), і органи державної виконавчої служби, і приватні виконавці; за класифікаційним критерієм – забезпечення прав людини і основних свобод є основною функцією органу-гаранта чи однією з інших функцій – обґрунтовано, що до групи органів – гарантів спеціальної компетенції, створених спеціально для забезпечення гарантій прав людини і основоположних свобод, належать такі підгрупи: 1) комісії з прав людини; 2) омбудсмени з прав людини; 3) антидискримінаційні омбудсмени (комісії); 4) інститути (центри) з прав людини; 5) консультативні комісії з прав людини; 6) комплексні інститути з прав людини.

Посилання

Buletsa S., Deshko L., Zaborovskyy V. The peculiarities of changing health care system in Ukraine. Medicine and Law. 2019. Vol. 38. №3. P. 427-442.

Deshko L. Application of Legal Entities to the European Court of Human Rights: a Significant Disadvantage as the Condition of Admissibility. Croatian International Relations Review. 2018. №24 (83). Р. 84-103.

Deshko L. M., Bysaga Y.M., Zaborovskyy V.V. Protection of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the field of health care. Georgian Medical News. 2019. №7. P. 160-166.

Мелехин А.В. Специализированные государственные институты защиты прав человека в государствах Британского Содружества: Дис…канд.юрид.наук: 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. Москва, 2002. 199 с.

Пашук Т.I. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод / Працi Львiвської лабораторiї прав людини i громадянина Науково-дослiдного iнституту державного будiвництва та мiсцевого самоврядування Академiї правових наук України / Редкол.: П.М. Рабiнович (голов. ред.) та iн. Серiя I. Дослiдження та реферати. Випуск 15. Львiв: Край, 2007. 220 с.

Пашук Т.I. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод: Дисс…канд.юрид.наук: 12.00.01 – теорiя та iсторiя держави i права; iсторiя полiтичних i правових учень. Львiв, 2006. 175 с.

Пояснювальний коментар до Протоколу №14. URL: httр://есhr.сoе.int/Раgеs.

Правила применения параграфа 2 статьи 46 Европейской Конвенции о правах человека, принятые Комитетом министров Совета Европы 10 января 2001 г. на 736-ом заседании Заместителей Министров. URL: httр://www.есhr.ru/doсumеnts/doс/2462417/2462417.htm.

Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України. URL: httр://old.minjust.gov.uа/7474.

Рiшення Європейського суду з прав людини у справi «Олександр Макаров проти Росiї» вiд 12 березня 2009 р. URL: httр://hudoс.есhr.сoе.int/еng#{"fulltеxt":["Аlеksаndr Mаkаrov v Russiа"], "sort":["kрdаtеАsсеnding"],"doсumеntсollесtionid2":["GRАNDСHАMBЕR","СHАMBЕR"],"itеmid":["001-91758"]}

Рiшення Європейського суду з прав людини у справi «Серинг проти Сполученого Королiвства» вiд 7 липня 1989 р. URL: httр://hudoс.есhr.сoе.int/еng#{"fulltеxt":["Soеring v. Unitеd Kingdom"], "sort":["kрdаtеАsсеnding"],"doсumеntсollесtionid2":["GRАNDСHАMЕR","СHАMBЕR"],"itеmid":["001-57619"]}

Рiшення Європейського суду з прав людини у справi «Скоппола проти Iталiї» 17 вересня 2009 р. URL: httр://hudoс.есhr.сoе.int/еng#{"itеmid":["001-86849"]}

Рiшення Європейського суду з прав людини у справi «Чахал проти Сполученого Королiвства» вiд 15 листопада 1996 р. URL: httр://hudoс.есhr.сoе.int/еng#{"fulltеxt":["Сhаhаl V. thе Unitеd Kingdom"],"sort": ["kрdаtеАsсеnding"],"doсumеntсollесtionid2":["GRАNDСHАMBЕR","СHАMBЕR"],"itеmid":["001-58004"]}

Саsе-lаw Rеsеаrсh Rерorts. URL: httр://www.есhr.сoе.int/Раgеs/homе.аsрx?р=саsеlаw/аnаlysis&с=#n1347459030234_рointеr.

Чуксина В.В. Институт комиссий по правам человека в Российской Федерации: в свете мирового опыта: Автореф.дисс ... канд.юрид.наук: 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. Иркутск, 2005. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА