ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Марія Менджул доцент кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.05

Ключові слова:

рівність, стать, чоловіки, жінки, заборона дискримінації, ґендерне насильство

Анотація

Мета дослідження полягає у порівняльно-правовому аналізі проблем впровадження принципу ґендерної рівності в Україні та зарубіжних державах.

Вказану мету було досягнуто завдяки застосування системи методів, зокрема порівняльно-правого, формально-юридичного та статистичного. 

У результаті дослідження було встановлено, що принцип ґендерної рівності забороняє дискримінаційне відношення за ознакою статі у різних суспільних сферах. При цьому відсутній єдиний підхід до розуміння поняття «ґендерна рівність», яке розкривають як: рівність прав чоловіка та жінки; справедливе ставлення до чоловіків та жінок; рівний доступ до ресурсів та розподілу між чоловіком та жінкою.

Обґрунтовано, що принцип ґендерної рівності є субпринципом принципу рівності і означає гарантування рівних прав та можливостей незалежно від статі.

Досліджено міжнародно-правові засади принципу ґендерної рівності, у тому числі положення Стратегії ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. та їх впровадження в Україні. Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення змісту принципу ґендерної рівності та сфер його застосування. Встановлено, що ЄСПЛ визнав ґендерне насильство формою дискримінації жінок.

Виявлено, що Суд Європейського Союзу вважає усунення дискримінації за ознакою статі загальним принципом права ЄС, яке має забезпечуватися судом.

Досліджено моделі сімейної політики крізь призму ґендерної рівності, зокрема: пронаталістську модель (сформована у Франції); протрадиційну модель (історично виникла в Німеччині); проегалітарну модель (типовим представником є Швеція); просімейну модель (поширена у Великій Британії, США, Канаді). Обґрунтовано, що наразі переважають змішані моделі сімейної політики, які в різних пропорціях поєднують традиційні моделі. В Україні так само змішана модель сімейної політики, яка найбільше тяжіє до пронаталістської.

В результаті дослідження зроблено висновок, що реальної ґендерної рівності можна буде досягти у разі ефективної ґендерної державної політики, що має: стимулювати проведення ґендерно-правових експертиз; впровадити квоти для представництва жінок у всіх сферах зайнятості, окрім тих, які можуть зашкодити їхньому здоров’ю; забезпечити врахування ґендерних компонентів у всіх програмах економічного та соціального розвитку; впровадити наскрізно у навчальний процес в системі середньої загальної, професійно-технічної та вищої освіти ґендерний компонент; забезпечити внесення до програм курсів підвищення кваліфікації вчителів, публічних службовців питання ґендерної рівності; cприяти доланню ґендерних стереотипів та протидіяти дискримінації; сприяти зменшенню розриву в оплаті праці; сприяти діяльності громадських об’єднань у сфері утвердження ґендерної рівності та боротьби з насильством в сім’ї і т.п.

Посилання

Women, Business and the Law / International Bank for Reconstruction and Development. Washington, DC : The World Bank, 2019. 36 p. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf (дата звернення: 25.01.2020).

77% респондентів в Україні вважають питання гендерної рівності важливим для них – дослідження. Український кризовий медіа-центр. 2018. URL: http://uacrisis.org/ua/69884-gender-equality-survey (дата звернення: 08.11.2019).

Өскембаева М. Ә., Резвушкина Т. А., Бейсенова А. А. Қазіргі Қазақстандағы әйелдер мен ерлерге қатысты саясат. Friedrich-Ebert-Stiftung. 2017. 47 р. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/13621.pdf (дата звернення: 25.01.2020).

Карбовська Н., Литвинова Т., Магдюк Л. Інструменти інтегрування концепції соціально-ґендерної рівності в роботу органів місцевої влади: посібник. Київ : Український Жіночий Фонд, 2010. 120 c.

Жалій Т.В. Юридичне закріплення принципу рівності прав чоловіків і жінок в національному законодавстві України. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-1. С. 94-96.

Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023. Рада Європи. 59 с. URL: https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4 (дата звернення: 25.01.2020).

Крочук М.І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. Вип. 4. С. 464-471.

Журавльова Г.С. Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві: монографія. Запоріжжя : СТАТУС, 2017. 324 с.

Скейлз Е. Фемінізм у праві. Активізм, юридична практика та правнича теорія / пер. з англ. О. Українця та К. Дудки. Київ : «Видавництво», 2019. 216 с.

Христова Г. Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 4 (75). С. 11-20.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 52. Ст. 561.

Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 273. Офіційний вісник України. 2018. № 33. Ст. 1165.

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 22.11.1984 р. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 2375.

Jugment of the ECHR in the case «Burghartz v. Switzerland» (Application no. 16213/90), 22 February 1994. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57865%22]} (дата звернення: 25.01.2020).

Jugment of the ECHR in the case «Schuler-Zgraggen v. Switzerland» (Application nо. 14518/89), 24 June 1993. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-57840%22]} (дата звернення: 25.01.2020).

Jugment of the ECHR in the case «Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom» (Application nos. 9214/80; 9473/81; 9474/81), 28 May 1985. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57416%22]} (дата звернення: 25.01.2020).

Jugment of the ECHR in the case «Emel Boyraz v. Turkey» (Application no. 61960/08), 2 December 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-148271%22]} (дата звернення: 25.01.2020).

Jugment of the ECHR in the case «Opuz v. Turkey» (Application no. 33401/02), 9 June 2009. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92945%22]} (дата звернення: 25.01.2020).

Jugment of the ECHR in the case «Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal» (Application no 17484/15), 25 July 2017. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-11630%22]} (дата звернення: 25.01.2020).

Burri S.D. Towards More Synergy in the Interpretation of the Prohibition of Sex Discrimination in European Law? A Comparison of Legal Contexts and some Case Law of the EU and the ECHR. Utrecht Law Review. 2013. Vol. 9. Issue 1. Р. 80-103.

Jugmenr of the European Court in the case «Bilka Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz» on 13 May 1986, Case 170/84. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61984CJ0170

Jugmenr of the European Court in the case «Regina v. Secretary of State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith and Laura Perez» on 9 February 1999, Case C-167/97. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0167 (дата звернення: 25.01.2020).

Jugmenr of the European Court in the case «Hilde Schönheit v. Stadt Frankfurt am Main» (Case C-4/02) and Silvia Becker v. Land Hessen (Case C-5/02) on 23 October 2003. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-4/02&language=en (дата звернення: 25.01.2020).

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / Центр Разумкова. Київ : Видавництво «Зповіт», 2016. 244 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА