ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО УНІТАРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Олександр Батанов провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.09

Ключові слова:

унітаризм, унітарність, територія, держава, державний устрій, унітарний устрій, адміністративно-територіальний устрій

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження сутнісних та змістових характеристик унітаризму як феномену сучасного конституційного права. Показаний синергетичний зв’язок між доктриною сучасного унітаризму, принципами унітарності державної території та фундаментальними інститутами політико-правового та державно-управлінського життя сучасних унітарних держав. Доводиться, що унітарний устрій є не лише одним із важливих компонентів процесу досягнення завдань, цілей та функцій більшості сучасних держав, а й іманентною ознакою та стратегічним елементом механізму реалізації їх суверенних прав.

Методи. Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання конституційно-правових явищ та процесів. Філософсько-світоглядною основою дослідження є положення діалектики, на основі яких всебічно досліджені причини виникнення та фактори еволюції унітаризму. Загалом, дослідження здійснювалось на основі поєднання онтологічного, гносеологічного та аксіологічного аналізу сучасного унітаризму.

Результати. Складність, важливість та відносно широке використання унітарності як форми державного устрою викликає жвавий і постійно зростаючий науковий інтерес до неї у всьому світі. Унікальна здатність унітаризму враховувати специфічні особливості конкретного стану дозволяє йому проявляти себе в кожному випадку по-новому. Ось чому важливо проаналізувати взаємний вплив унітарної теорії та практики, дослідити та врахувати особливості національного унітаризму.

Проблема унітаризму та унітарної форми територіального устрою держави та статусу її складових є однією з найменш вивчених у вітчизняному конституційному праві. Сучасні представники науки конституційного права, як правило, обмежуються розглядом окремих питань території, зокрема, особливостей територіальної організації державної влади та місцевого самоврядування, проблем державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканність тощо. Значною мірою недостатнє вивчення проблеми в сучасній Україні спричиняє труднощі у розумінні таких взаємопов’язаних, але не тотожних явищ, як унітаризм і унітарність, регіоналізм і регіоналізація, муніципалізм і муніципалізація, децентралізація та деконцентрація тощо. Слід зазначити, що у сучасній літературі з питань державної території, територіальної організації державної влади та інших питань статусу території складний, багатовимірний характер унітаризму як конституційної категорії не завжди враховується.

Висновки. Доводиться, що унітаризм є багатовимірним соціально-політичним та конституційним явищем: це і ідея, і теорія, і науковий напрям, і глобальна соціальна та конституційна практика, і конституційна форма існування та функціонування територіальних громад, і історичний стан національної державності та української регіональної цивілізації, і форма реалізації національної ідентичності та громадянськості тощо.

Посилання

Бабурин С.Н. Территория государства: теоретико-правовые проблемы : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук: 12.00.01. Москва, 1998. 49 с.

Батанов О. В., Приходько Х. В. Феноменологія сучасного унітаризму: аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. № 7. С. 69-78.

Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад. Право України. 2014. № 9. С. 22-31.

Волинець В.В. Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми : монографія. Київ : Логос, 2012. 512 с.

Гетьман А.Б. Конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2013. 189 с.

Гречко О.О. Принципи територіального устрою України: конституційно-правовий аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2018. 228 с.

Иринин А.Е. Сущность унитарной формы государственного устройства : дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.01. Краснодар, 2007. 174 с.

Кушниренко А. Принцип унитаризма как форма государственного единства и базовая ценность конституционного строя Украины. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2014. Nr. 6(10). Pp . 56-60.

Лощихін О.М. Функції сучасної держави: нарис юридичної теорії : монографія. Київ : Логос, 2013. 228 с.

Міщук В.В. Унітаризм як принцип державного устрою. Університетські наукові записки. 2010. № 4. С. 12-16.

Савчин М.В. Конституційне право України : підручник. Київ : Правова єдність, 2009. 1008 с.

Сарновська С.О. Сучасна соціальна комунікативна культура (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.03. Київ, 2000. 18 с.

Сысоева Е.А. Категория «территория» в правовой теории и практике законодательного регулирования федеративного устройства современной России : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2006. 24 с.

Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2018. 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ