Розробка теоретико-правових підходів до розуміння сутності соматичних прав людини в процесі біомедичних досліджень

Автор(и)

  • Дмитро Бєлов професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор, Ukraine
  • Мирослава Громовчук доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.01

Ключові слова:

права та свободи людини, права людини четвертого покоління, соматичні права людини, історіографія, правова доктрина, конституціоналізм.

Анотація

Вказується, теоретичні уявлення про відносини людини та сфери біомедичних досліджень неминуче будуть охоплювати аспекти, які не зводяться до предмета конституційно-правового регулювання. Відповідно методологічно невиправданим було б обмежувати уявлення про реалізацію соматичних прав громадян лише аналізом норм конституції. Сутність реалізації соматичних прав громадян у процесі біомедичних досліджень як важливого елемента в розвитку кожного суспільства та відповідно однієї з категорій конституційного права визначає необхідність розгляду їх з позицій онтології, гносеології та аксіології права. Таким чином, дослідження цих досить складних відносин неминуче передбачає визначення підходів до їхнього пізнання, дослідження порядку та принципів їх реалізації та захисту, соціально-правового «буття», аналіз тих цінностей, які набувають політико-правове вираження.

Визначено, задля створення надійного сучасного наукового фундаменту розуміння сутності соматичних прав людини у процесі біомедичних досліджень доцільним вбачається історичний екскурс у специфіку дослідження того чи іншого правового питання конституційно-правових засад закріплення окремих соматичних права, виділення певних пріоритетів дослідження, формулювання доктринальних положень, на підставі яких і формувалося раніше діюче та чинне законодавство. Це дозволить виділити певні тенденції розвитку як правової доктрини, так і нормотворчої діяльності, результатом якої є докорінне вдосконалення чинного законодавства України, у тому числі й кодифікованого змісту, окреслити певні проблемні питання із одночасним з’ясуванням шляхів їх вирішення у різні історичні періоди із тим, щоб уникнути в майбутньому негативного та запозичити позитивний досвід.

Автори стверджують, на основі аналізу праць теоретиків держави та права, конституціоналістів, вчених, що безпосереднто займаються вивченням соматичних прав людини, вчених-релігійних діячів можна зробити висновок про те, що історіографія соматичних прав людини в процесі біомедичних досліджень в широкому розумінні – це сфера наукових знань, яка вивчає розвиток конституційно-правової науки та її закономірності; у вузькому – це сукупність напрацювань із різних проблем історії сучасного конституціоналізму, прав людини, впливу релігії на права людини та механізм їх реалізації та захисту у певний історичний період.

У міру ускладнення суспільних взаємовідносин, питання біомедичних досліджень нерідко стали розглядатися як складова частина медичного права –нової галузі, що поетапно формується в сучасній Україні. У зв'язку з цим автором були вивчені питання побудови системи права, а також проблеми комплексного правового регулювання проведення біомедичних досліджень, які отримали висвітлення в працях А. Билиці, С. Болдіжар, С. Булеци, П. Вітте, Н. Кашканової, О. Кашинцевої, С. Козодаєва, А. Концовенко, А. Куліша, Ю. Кундієва, М. Менджул, С. Пустовіт, І. Сенюти, Ю. Турянського, Е. Труханової та ін.

При цьому, метою роботи є вивчення конституційно-правових засад та впливу різних факторів на механізм реалізації соматичних прав в процесі біомедичних досліджень.

Методологічну основу дослідження склали світоглядний діалектичний, загальнонаукові та конкретно-наукові методи пізнання явищ державно-правової дійсності. Так, зокрема, формально-логічні методи аналізу та синтезу дозволили розкрити зміст понять, які складають предмет дослідження, провести їх класифікацію, а також сформулювати проміжні та загальні висновки. Системний метод дозволив дослідити роль та значення соматичних прав людини серед інших прав і свобод людини і громадянина. За допомогою історичного методу було проаналізовано доктринальну базу дослідження, а також визначено основні етапи формування біомедичнх досліджень за участю людини. Структурно-функціональний метод дозволив з’ясувати внутрішню будову механізму конституційно-правового забезпечення соматичних прав і свобод людини і громадянина в процесі проведення біомедичних досліджень, а також визначити функціональне призначення кожного з елементів цього механізму. Зміст нормативно-правових приписів, що регулюють суспільні відносини, в межах яких здійснюється організація та функціонування механізму захисту соматичних прав людини в процесі проведення біомедичних досліджень, був розкритий за допомогою спеціально-юридичного методу пізнання. Компаративістський метод дозволив визначити схожі риси та відмінності у конституційно-правовому регулюванні механізму захисту соматичних прав людини в процесі проведення біомедичних досліджень.

Посилання

Колпаков, В. К. (2009) Історіографія дослідження феномена «потерпілий в адміністративно-деліктному процесі» у вітчизняній адміністративно-правовій науці. Вісник Запорізького національного університету: «Юридичні науки», 2, С. 62-71.

Березівська, Л. Д. (2018) Педагогічна історіографія: стан, проблеми, виклики. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри: зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 32 с.

Черниш, В. М. & Степаненко, В. Д. (2010) До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект. Юридичний радник, 1(49), С. 5-9.

Яркова, Е. Н. (2012) История и методология юридической науки: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 357 с.

Петренко, О. Б. (2018) Роль і місце навчальної дисципліни «Історіографія та джерелознавство історико-педагогічних досліджень» у підготовці доктора філософії зі спеціальності 011 «Науки про освіту». Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри: зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. Київ: [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 32 с.

Деметрадзе, Т. Р. (2015) Конституційний принцип рівності праінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Ужгород, 215 с.

Попова, Т. Н. (2008) Историография в контексте дисциплинарной истории. Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век: Материалы научно-практической конференции (с. 232-234). Москва.

Міхно, О. П. (2018) Класифікація джерельної бази дослідження психологопедагогічної характеристики особистості учня в історії розвитку вітчизняної школи та педагогічної науки. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри : зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 32 с.

Сидорова, Т. А. (2008) Историография как интеллектуальная история: проблемы междисциплинарности и контекста. Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век: Материалы научно-практической конференции (с. 236-238). Москва

Гаманко, Р. Р. (2018) Проблема розвитку вищої духовної освіти початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри : зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 32 с.

Бєлов, Д. М. (2012) Парадигма українського конституціоналізму. дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук: спец. 12.00.02. Харків, 450 c.

Волошин, Ю. О. (2010) Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики: автореф. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук. спец.: 12.00.02. Київ, 32 с.

Крусян, А. Р. (2010) Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореф. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук. спец.: 12.00.02. Одеса, 42 с.

Крусс, В. И. (2000) Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы. Государство и право, 10, С. 43–50.

Турянський, Ю. І. (2020) Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження: дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук. спец.: 12.00.01, Львів, 441 c.

Лаврик, М. А. (2006) Конституционные основания соматических прав человека: вопросы теории и практика зарубежных государств: вопросы конституционного права. Сибирський юридический вестник, 1(28), С. 44-62.

Бисага, Ю. М., Бєлов, Д. М., Громовчук, М. В. & Козодаєв, С. П. (2018) Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень. Монографія. Ужгород, 177 с.

Kolpakov, V. K. (2009) Istoriohrafiia doslidzhennia fenomena «poterpilyi v administratyvno-deliktnomu protsesi» u vitchyznianii administratyvno-pravovii nautsi [Historiography of the study of the phenomenon of "victim in the administrative-tort process" in the domestic administrative and legal science]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: «Iurydychni nauky» - Bulletin of Zaporizhia National University: "Legal Sciences, 2, 62-71. [in Ukrainian].

Berezivska, L. D. (2018) Pedahohichna istoriohrafiia: stan, problemy, vyklyky. [Pedagogical historiography: state, problems, challenges]. Historiography as an important component of research on the history of education: European and domestic dimensions: Abstracts of Papers of the International Conference / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [redkol.: Berezivska L. D. (holova redkol.), Lapaienko S. V., Sukhomlynska O. V., Tarnavska S. V.; lit. red. Derevianko T. M.]. Kyiv: [DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho], 32. [in Ukrainian].

Chernysh, V. M. & Stepanenko, V. D. (2010) Do pytannia pro istoriohrafiiu vitchyznianoho notariatu: istoryko-pravovyi aspect [On the question of the historiography of domestic notaries: historical and legal aspect]. Yurydychnyi radnyk – Legal adviser, 1(49), 5-9. [in Ukrainian].

Yarkova, E. N. (2012) Istoriya i metodologiya yuridicheskoy nauki: uchebnoe posobie [History and methodology of legal science: textbook]. Tyumen: Izdatelstvo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [in Russian].

Petrenko, O. B. (2018) Rol i mistse navchalnoi dystsypliny «Istoriohrafiia ta dzhereloznavstvo istoryko-pedahohichnykh doslidzhen» u pidhotovtsi doktora filosofii zi spetsialnosti 011 «Nauky pro osvitu» [The role and place of the discipline "Historiography and source studies of historical and pedagogical research" in the preparation of a doctor of philosophy in the specialty 011 "Science of Education"]. Historiography as an important component of research on the history of education: European and domestic dimensions: Abstracts of Papers of the International Conference / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [redkol.: Berezivska L. D. (holova redkol.), Lapaienko S. V., Sukhomlynska O. V., Tarnavska S. V.; lit. red. Derevianko T. M.]. Kyiv: [DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho], 32 [in Ukrainian].

Demetradze, T. R. (2015) Konstytutsiy̆nyy̆ pryntsyp rivnosti prainky i cholovika: poniattia, zmist, mekhanizm y̆oho realizatsiï ta zakhystu [The constitutional principle of equality of prainka and husband: the concept, content, mechanism of its implementation and protection]. (Candidate thesis). Uzhhorod [in Ukrainian].

Popova, T. N. (2008) Istoriografiya v kontekste distsiplinarnoy istorii [Historiography in the context of disciplinary history]. Teorii i metodyi istoricheskoy nauki: shag v XXI vek. Abstracts of Papers of the International Conference (pp. 232-234). Moskow [in Russian].

Mikhno, O. P. (2018) Klasyfikatsiia dzherelnoi bazy doslidzhennia psykholohopedahohichnoi kharakterystyky osobystosti uchnia v istorii rozvytku vitchyznianoi shkoly ta pedahohichnoi nauky [Classification of the source base for the study of psychological and pedagogical characteristics of the student's personality in the history of the national school and pedagogical science]. Historiography as an important component of research on the history of education: European and domestic dimensions: Abstracts of Papers of the International Conference / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [redkol.: Berezivska L. D. (holova redkol.), Lapaienko S. V., Sukhomlynska O. V., Tarnavska S. V.; lit. red. Derevianko T. M.]. Kyiv: [DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho], 32. [in Ukrainian].

Sidorova, T. A. (2008) Istoriografiya kak intellektualnaya istoriya: problemyi mezhdistsiplinarnosti i konteksta [Historiography as intellectual history: problems of interdisciplinarity and context]. Teorii i metodyi istoricheskoy nauki: shag v XXI vek. Abstracts of Papers of the International Conference (pp. 236-2348). Moskow [in Russian].

Hamanko, R.R. (2018) Problema rozvytku vyshchoi dukhovnoi osvity pochatku XX st. u suchasnii ukrainskii istoriohrafii [The problem of development of higher spiritual education in the early XX century. in modern Ukrainian historiography]. Historiography as an important component of research on the history of education: European and domestic dimensions: Abstracts of Papers of the International Conference / DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [redkol.: Berezivska L. D. (holova redkol.), Lapaienko S. V., Sukhomlynska O. V., Tarnavska S. V.; lit. red. Derevianko T. M.]. Kyiv: [DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho], 32. [in Ukrainian].

Bielov, D. M. (2012) Paradyhma ukrainskoho konstytutsionalizmu [The paradigm of Ukrainian constitutionalism]. (Doctor’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Voloshyn, Yu. O. (2010) Konstytutsiy̆no-pravove zabezpechennia yevropey̆skoï mizhderzhavnoï intehratsiï: problemy teoriï i praktyky [Constitutional and legal support of European interstate integration: problems of theory and practice] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Krusian, A. R. (2010) Suchasnyy ukrainskyy konstytutsionalizm: teoriia i praktyka [Modern Ukrainian constitutionalism: theory and practice] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Odesa. [in Ukrainian].

Kruss, V. I. (2000) Lichnostnyie («somaticheskie») prava cheloveka v konstitutsionnom i filosofsko-pravovom izmerenii: k postanovke problemyi [Personal ("somatic") human rights in the constitutional and philosophical and legal dimensions: to the problem statement]. Gosudarstvo i pravo - State and law, 10, 43-50. [in Russian].

Turianskyi, Yu. I. (2020) Somatychni prava liudyny v suchasnii doktryni konstytutsionalizmu: teoretyko-pravove doslidzhennia [Somatic human rights in the modern doctrine of constitutionalism]. (Doctor’s thesis). [in Ukrainian].

Lavryk, M. A. (2006) Konstytutsyonnыe osnovanyia somatycheskykh prav cheloveka: voprosy teoryy y praktyka zarubezhnykh hosudarstv: voprosy konstytutsyonnoho prava [Constitutional foundations of somatic human rights: issues of theory and practice of foreign states: issues of constitutional law]. Sybyrskyy yurydycheskyy vestnyk – Siberian Legal Bulletin, 1(28). 44-62. [in Russian].

Bysaha, Yu. M., Bielov, D. M., Hromovchuk, M. V. & Kozodaiev, S. P. (2018) Zakhyst konstytutsiinykh prav i svobod liudyny u protsesi provedennia biomedychnykh doslidzhen. Monohrafiia [Protection of constitutional human rights and freedoms in the process of conducting biomedical research. Monograph]. Uzhhorod [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА