Конвенційна та конституційна регламентація правомірного затримання особи без рішення суду: кримінально-процесуальний аспект

Автор(и)

  • Андрій Медвідь доцент кафедри теорії держави і права, Львівський торговельно-економічний університет, третейський суддя Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.02

Ключові слова:

затримання особи, суб’єкти та підстави правомірного затримання особи без рішення суду, право на свободу та особисту недоторканність, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України.

Анотація

У статті здійснюється компаративістьке дослідження вимог щодо правомірного застосування затримання особи без рішення суду, як кримінально-процесуального заходу, які встановлені у підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та у другому реченні частини 3 статті 29 Конституції України. Зокрема, досліджується зміст поняття «затримання» особи, вивчається та порівнюється перелік суб’єктів, які наділені правом затримувати особу без рішення суду та юридичний зміст і перелік правомірних підстав затримання особи без рішення суду, як кримінально-процесуального заходу. Також досліджуються конвенційні, конституційні та кримінально-процесуальні норми, що необхідності обов’язкового проведення подальшої судової перевірки правомірності застосування затримання особи, включно із строками проведення такої перевірки. 

На основі детального аналізу вказаних положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, відповідних рішень Європейського суду з прав людини та Кримінального процесуального кодексу України встановлюється що підстави для застосування затримання особи загальним суб’єктом, визначені пунктом 2 статті 207 Кримінального процесуального кодексу України, та спеціальним суб’єктом, визначені підпунктами 1 та 2 (за винятком підпункту 3) пункту 1 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, загалом, відповідають підставам застосування правомірного затримання особи закріпленим у підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а отже не може кваліфікуватися як незаконне втручання в право людини на свободу та особисту недоторканність. Водночас, формулюються пропозиції щодо внесення змін та доповнень до підпункту 3 пункту 1 статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також обгрунтовується, що положення пункту 2 статті 12 та статей 209 і 211 Кримінального процесуального кодексу України є критично важливими положеннями чинного законодавства України, щодо правомірного застосування затримання особи без рішення суду. Вказані положення фактично усувають окремі недоліки та встановлюють необхідні юридично-процесуальні підстави для уточненого застосування припису другого речення частини 3 статті 29 Конституції України, відповідно до вимог положень пункту 3 статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики їх застосування напрацьованої Європейським судом з прав людини.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950): Рада Європи. Офіційний вісник України 1998. № 13.

Конституція України (1996). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141. Спеціальний випуск. Ст. 15.

Кримінальний процесуальний кодекс України (2012): Кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9, 10. Ст. 475.

Посібник зі статті 5. Право на свободу та особисту недоторканність (2016). Рада Європи. Європейський суд з прав людини. 2016 р. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/04041cb11a2e814ec2257f9900411906/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%82_5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf

Правила застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань (2006): Рекомендація REC (2006) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-учасницям. URL: https://rm.coe.int/16806f40e5

Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції (1997): Закон України № 475/97-ВР. Голос України. 1997.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання) (2011). № 10-рп/2011. Вісник Конституційного суду України 2011 р. № 6. Ст. 121.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) (2003) № 12-рп/2003. Офіційний вісник України 2003 р. № 28. Ст. 119.

Case of Kornev and Karpenko v. Ukraine. Application no. 17444/04. Judgment Strasbourg 21 October 2010. The European Court of Human Rights. URL: https://www.hr-dp.org/files/2013/09/07/CASE_OF_KORNEV_AND_KARPENKO _v._UKRAINE_.pdf

Case of Aquilina v. Malta. Application no. 25642/94. Grand Chamber. Judgment Strasbourg 29 April 1999. The European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58239"]}

Case of El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia. Application no. 39630/09. Grand Chamber. Judgment Strasbourg 13 December 2012. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621

Case of Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom. Application no. 12244/86; 12245/86; 12383/86. Judgment Strasbourg 30 August 1990. The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57721

Case of Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 25965/04. Judgment Strasbourg 7 January 2010. The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549

Case of Schiesser v. Switzerland. Application no. 31195/96. Judgment Strasbourg 25 March 1999. The European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58228"]}

Case of Solmaz v. Turkey. Application no. 27561/02. Judgment Strasbourg 16 January 2007. The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79053

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Rada Yevropy [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (1950). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy.1998 . № 13, № 32. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St.141. № 72/1 Spetsial'nyj vypusk, Р. 15. [in Ukrainian].

Kry`minal`ny`j procesual`ny`j kodeks Ukrayiny` [Criminal Procedure Code of Ukraine] (2012). Zakon vid 13.04.2012, № 4651-VI. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny. 2013. № 9-10 [in Ukrainian].

Posibny`k zi statti 5. Pravo na svobodu ta osoby`stu nedotorkannist`[Guide on Article 5of the European Convention on Human Rights. Right to liberty and security] (2016), Rada Yevropy. Yevropejs`ky`j sud z prav lyudy`ny`. 2016 r. Available from: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/04041cb11a2e814ec2257f9900411906/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%82_5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf. [in Ukrainian].

Pravy`la zastosuvannya try`mannya pid vartoyu, umov, u yaky`x vono vidbuvayet`sya, i zaprovadzhennya garantij vid zlovzhy`van`[On the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse] (2006), Rekomendaciya REC (2006) 13 Komitetu Ministriv Rady` Yevropy` derzhavam-uchasny`cyam vid 27 veresnya 2006 r. Available from: https://rm.coe.int/16806f40e5. [in Ukrainian].

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny 1950 roku. Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii [On ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. First Protocol and Protocols № 2, 4, 7 and 11 to the Convention] (1997), Zakon Ukrainy № 475/97-VR. Holos Ukrainy.1997.[in Ukrainian].

Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` u spravi za konsty`tucijny`m podannyam 50 narodny`x deputativ Ukrayiny` shhodo vidpovidnosti Konsty`tuciyi Ukrayiny` (konsty`tucijnosti) okremy`x polozhen` statti 263 Kodeksu Ukrayiny` pro administraty`vni pravoporushennya ta punktu 5 chasty`ny` pershoyi statti 11 Zakonu Ukrayiny` «Pro miliciyu» (sprava pro stroky` administraty`vnogo zatry`mannya) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 50 deputies of Ukraine on compliance with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of certain provisions of Article 263 of the Code of Administrative Offenses and paragraph 5 of part 1 of Article 11 of the Law of Ukraine "On Police"] (2011). № 10-rp/2011. Visny`k Konsty`tucijnogo sudu Ukrayiny`. 2011. № 6. Р. 121. [in Ukrainian].

Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` u spravi za konsty`tucijny`m podannyam 56 narodny`x deputativ Ukrayiny` pro oficijne tlumachennya polozhen` chasty`n pershoyi, tret`oyi statti 80 Konsty`tuciyi Ukrayiny`, chasty`ny` pershoyi statti 26, chasty`n pershoyi, drugoyi, tret`oyi statti 27 Zakonu Ukrayiny` «Pro status narodnogo deputata Ukrayiny`» ta za konsty`tucijny`m podannyam Ministerstva vnutrishnix sprav Ukrayiny` pro oficijne tlumachennya polozhennya chasty`ny` tret`oyi statti 80 Konsty`tuciyi Ukrayiny` stosovno zatry`mannya narodnogo deputata Ukrayiny` (sprava pro garantiyi deputats`koyi nedotorkannosti) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 56 people's deputies of Ukraine on official interpretation of the provisions of parts one, three of Article 80 of the Constitution of Ukraine, part one of Article 26, parts one, two, three of Article 27 of the Law of Ukraine "On Status of People's Deputy of Ukraine" and on the constitutional petition of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the official interpretation of the provision of part three of Article 80 of the Constitution of Ukraine concerning the detention of a People's Deputy of Ukraine (case on guarantees of parliamentary immunity)] (2003) № 12-rp/2003. Oficijny`j visny`k Ukrayiny`. 2003. № 28. [in Ukrainian].

Case of Kornev and Karpenko v. Ukraine. Application no. 17444/04. Judgment Strasbourg 21 October 2010. The European Court of Human Rights. URL: https://www.hr-dp.org/files/2013/09/07/CASE_OF_KORNEV_AND_KARPENKO _v._UKRAINE_.pdf

Case of Aquilina v. Malta. Application no. 25642/94. Grand Chamber. Judgment Strasbourg 29 April 1999. The European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58239"]}

Case of El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia. Application no. 39630/09. Grand Chamber. Judgment Strasbourg 13 December 2012. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621

Case of Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom. Application no. 12244/86; 12245/86; 12383/86. Judgment Strasbourg 30 August 1990. The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57721

Case of Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 25965/04. Judgment Strasbourg 7 January 2010. The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96549

Case of Schiesser v. Switzerland. Application no. 31195/96. Judgment Strasbourg 25 March 1999. The European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58228"]}

Case of Solmaz v. Turkey. Application no. 27561/02. Judgment Strasbourg 16 January 2007. The European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79053

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА