Заходи протидії пандемії COVID-19 та допустимість обмежень прав людини

Автор(и)

 • Марія Менджул професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.03

Ключові слова:

COVID-19, пандемія, права людини, пропорційність, ЄСПЛ.

Анотація

Після оголошення пандемії спричиненої вірусом SARS-CoV-2 держави ЄС та Україна вдалися до різних заходів з метою попередження інфікування та захисту здоров’я громадян, зокрема: обов’язкова обсервація (більшість держав); застосування відповідальності за порушення правил карантину (як правило адміністративної, проте можлива і кримінальна відповідальність); закриття освітніх та розважальних закладів, а також закладів громадського харчування (допускається робота освітніх закладів дистанційно, а також робота закладів громадського харчування із доставкою їжі); запровадження носіння масок; заборона пересування групами осіб; максимальне переведення працівників на дистанційну роботу; заборона роботи більшості підприємств (запровадили Італія та Іспанія); закриття кордонів; комендантська година (запроваджено у Італії, Іспанії та Грузії); сомоізоляція осіб, що належать до груп ризику. Україна запровадила всі перераховані заходи, окрім комендантської години та закриття всіх підприємств.

Запроваджені заходи у більшості держав обмежили: свободу пересування та мирні зібрання громадян; право на приватне та сімейне життя; свободу віросповідання (більшість європейських держав та Україна запровадили заборону проведення служб та інших релігійних церемоній із зібранням людей); право на медичну допомогу (у багатьох державах громадяни обмежені у доступі до медичних послуг, які не пов’язані із рятуванням життя, у тому числі стоматологічні, профілактичні медичні послуги, не термінові операції і т.п.) та інші.

У ході дослідження ми дійшли висновку, що в умовах боротьби з пандемією COVID-19 держави вдавалися до різного типу заходів, що дозволило нам виділити три моделі: «жорстка» модель (США та більшість європейських держав і Україна), модель «мінімального втручання» (запроваджена у Південній Кореї), модель «максимального інформування населення» (у Швеції). Питання про пропорційність вжитих державою заходів у протидії пандемії COVID-19 можуть бути предметом розгляду у ЄСПЛ незалежно від того, чи зроблено державою заяву про деррогацію, і визнання порушення певного права особи буде залежати від конкретної ситуації в державі, обсягу та тривалості запроваджених заходів, а також їх доцільності та ефективності.

Біографія автора

Марія Менджул, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, доцент

Bibliography:

 

 1. Іспанія повернула в Китай неякісні тести на коронавірус. Точно такі купував Київ. (2020). URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/27/7108056/  
 2. Кодекс цивільного захисту України (2012). № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 3. Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження. (2020). URL: https://www.dw.com/uk/minsk-zdavsia-pered-koronavirusom-i-zaprovadyv-shyroki-obmezhennia/a-53066477
 4. Сальников, М. (2020). Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/3/7108302/
 5. Погребняк, С. (2012). Принцип пропорційності у судовій діяльності. Філософія права і загальна теорія права, 2, С. 49-55.
 6. Про захист населення від інфекційних хвороб (2000): Закон України № 1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
 7. Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації (2020): Розпорядження КМУ № 338-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320
 8. Тестування на коронавірус: чому ПЛР-аналіз може давати хибний результат. (2020). URL: https://tsn.ua/video/video-novini/testuvannya-na-koronavirus-chomu-plr-analiz-mozhe-davati-hibniy-rezultat.html
 9. «Три симптоми»: Ляшко назвав підстави для тестування на коронавірус. (2020). URL: https://glavred.info/ua/health/10164845-tri-simptoma-lyashko-nazval-osnovanie-dlya-testirovaniya-na-koronavirus.html
 10. Фуфалько, Т.М. (2011). Поняття та зміст принципу пропорційності, його прояв в основних правових формах діяльності держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2, С. 63-73.
 11. Case of Mehmet Hasan Altan v. Turkey (2018), Application no. 13237/17. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181862%22]}
 12. Case of Gnahoré v. France (2000), Application n. 40031/98. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58802%22]}
 13. Case of W. v. the United Kingdom (1987), Application no. 9749/82. URL: from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57600%22]}
 14. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (2020). Situation Report –82. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200411-sitrep-82-covid-19.pdf?sfvrsn=74a5d15_2
 15. Dennis Normile (2020). Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success? URL: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus-cases-have-dropped-sharply-south-korea-whats-secret-its-success
 16. Jean-François Renucci (2005). Introductionto the European Conventionon Human Rights. The rights guaranteedand the protection mechanism. 128 р.
 17. Kanstantsin Dzehtsiarou (2020). What Can the European Court of Human Rights Do in the Time of Crisis? Strasbourg Observers. URL: https://strasbourgobservers.com/2020/04/14/what-can-the-european-court-of-human-rights-do-in-the-time-of- crisis /? fbclid = IwAR15T4ygwP8taMXvnnfq-c-RM5_pjKeIMqN47dcIV8SfiRWPqOBfyaMULB8
 18. Weekly epidemiological update - 16 March 2021 (2021). Data as received by WHO from national authorities. URL: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021

 

References:

 1. Ispaniya povernula v Kytay neyakisni testy na koronavirus. Tochno taki kupuvav Kyyiv [Spain returned to China low-quality tests for coronavirus. This is exactly what Kyiv bought] (2020). Available from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/27/7108056/ [in Ukrainian].
 2. Kodeks tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny [Code of Civil Protection of Ukraine] (2012). № 5403-VI. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 [in Ukrainian].
 3. Minsʹk zdavsya pered koronavirusom i zaprovadyv shyroki obmezhennya [Minsk surrendered to the coronavirus and imposed broad restrictions] (2020). Available from: https://www.dw.com/uk/minsk-zdavsia-pered-koronavirusom-i-zaprovadyv-shyroki-obmezhennia/a-53066477 [in Ukrainian].
 4. Salnikov, M. (2020). Epidemiya bez karantina: kak Shvetsiya vyderzhivayet koronavirus bez zhestkikh ogranicheniy [Epidemic without quarantine: how Sweden can withstand coronavirus without hard restrictions]. Available from: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/3/7108302/ [in Russian].
 5. Pogrebnyak, S. (2012). Pryntsyp proportsiynosti u sudoviy diyalʹnosti [The principle of proportionality in judicial activity]. Filosofiya prava i zahalʹna teoriya prava, 2, 49-55 [in Ukrainian].
 6. Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob [On the protection of the population from infectious diseases] (2000): Zakon Ukrayiny № 1645-III. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 [in Ukrainian].
 7. Pro perevedennya yedynoyi derzhavnoyi systemy tsyvilʹnoho zakhystu u rezhym nadzvychaynoyi sytuatsiyi [On transfer of the unified state system of civil protection to the state of emergency] (2020): Rozporyadzhennya KMU № 338-р. Available from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320 [in Ukrainian].
 8. Testuvannya na koronavirus: chomu PLR-analiz mozhe davaty khybnyy rezulʹtat [Coronavirus testing: why PCR analysis can give a false result] (2020). Available from: https://tsn.ua/video/video-novini/testuvannya-na-koronavirus-chomu-plr-analiz-mozhe-davati-hibniy-rezultat.html [in Ukrainian].
 9. «Try symptomy»: Lyashko nazvav pidstavy dlya testuvannya na koronavirus ["Three symptoms": Lyashko named the grounds for testing for coronavirus] (2020). Available from: https://glavred.info/ua/health/10164845-tri-simptoma-lyashko-nazval-osnovanie-dlya-testirovaniya-na-koronavirus.html [in Ukrainian].
 10. Fufalʹko, T.M. (2011). Ponyattya ta zmist pryntsypu proportsiynosti, yoho proyav v osnovnykh pravovykh formakh diyalʹnosti derzhavy [The concept and content of the principle of proportionality, its manifestation in the main legal forms of state activity]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 63-73 [in Ukrainian].
 11. Case of Mehmet Hasan Altan v. Turkey (2018), Application no. 13237/17. Available from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181862%22]}
 12. Case of Gnahoré v. France (2000), Application n. 40031/98. Available from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58802%22]}
 13. Case of W. v. the United Kingdom (1987), Application no. 9749/82. Available from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57600%22]}
 14. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (2020). Situation Report –82. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200411-sitrep-82-covid-19.pdf?sfvrsn=74a5d15_2
 15. Dennis Normile (2020). Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success? Available from: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus-cases-have-dropped-sharply-south-korea-whats-secret-its-success
 16. Jean-François Renucci (2005). Introductionto the European Conventionon Human Rights. The rights guaranteedand the protection mechanism. 128 р.
 17. Kanstantsin Dzehtsiarou (2020). What Can the European Court of Human Rights Do in the Time of Crisis? Strasbourg Observers. Available from: https://strasbourgobservers.com/2020/04/14/what-can-the-european-court-of-human-rights-do-in-the-time-of- crisis /? fbclid = IwAR15T4ygwP8taMXvnnfq-c-RM5_pjKeIMqN47dcIV8SfiRWPqOBfyaMULB8
 18. Weekly epidemiological update - 16 March 2021 (2021). Data as received by WHO from national authorities. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021

Посилання

Іспанія повернула в Китай неякісні тести на коронавірус. Точно такі купував Київ. (2020). URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/27/7108056/

Кодекс цивільного захисту України (2012). № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження. (2020). URL: https://www.dw.com/uk/minsk-zdavsia-pered-koronavirusom-i-zaprovadyv-shyroki-obmezhennia/a-53066477

Сальников, М. (2020). Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/3/7108302/

Погребняк, С. (2012). Принцип пропорційності у судовій діяльності. Філософія права і загальна теорія права, 2, С. 49-55.

Про захист населення від інфекційних хвороб (2000): Закон України № 1645-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації (2020): Розпорядження КМУ № 338-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320

Тестування на коронавірус: чому ПЛР-аналіз може давати хибний результат. (2020). URL: https://tsn.ua/video/video-novini/testuvannya-na-koronavirus-chomu-plr-analiz-mozhe-davati-hibniy-rezultat.html

«Три симптоми»: Ляшко назвав підстави для тестування на коронавірус. (2020). URL: https://glavred.info/ua/health/10164845-tri-simptoma-lyashko-nazval-osnovanie-dlya-testirovaniya-na-koronavirus.html

Фуфалько, Т.М. (2011). Поняття та зміст принципу пропорційності, його прояв в основних правових формах діяльності держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2, С. 63-73.

Case of Mehmet Hasan Altan v. Turkey (2018), Application no. 13237/17. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181862%22]}

Case of Gnahoré v. France (2000), Application n. 40031/98. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58802%22]}

Case of W. v. the United Kingdom (1987), Application no. 9749/82. URL: from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57600%22]}

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (2020). Situation Report –82. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200411-sitrep-82-covid-19.pdf?sfvrsn=74a5d15_2

Dennis Normile (2020). Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success? URL: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus-cases-have-dropped-sharply-south-korea-whats-secret-its-success

Jean-François Renucci (2005). Introductionto the European Conventionon Human Rights. The rights guaranteedand the protection mechanism. 128 р.

Kanstantsin Dzehtsiarou (2020). What Can the European Court of Human Rights Do in the Time of Crisis? Strasbourg Observers. URL: https://strasbourgobservers.com/2020/04/14/what-can-the-european-court-of-human-rights-do-in-the-time-of- crisis /? fbclid = IwAR15T4ygwP8taMXvnnfq-c-RM5_pjKeIMqN47dcIV8SfiRWPqOBfyaMULB8

Weekly epidemiological update - 16 March 2021 (2021). Data as received by WHO from national authorities. URL: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021

Ispaniya povernula v Kytay neyakisni testy na koronavirus. Tochno taki kupuvav Kyyiv [Spain returned to China low-quality tests for coronavirus. This is exactly what Kyiv bought] (2020). Available from: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/27/7108056/ [in Ukrainian].

Kodeks tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny [Code of Civil Protection of Ukraine] (2012). № 5403-VI. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 [in Ukrainian].

Minsʹk zdavsya pered koronavirusom i zaprovadyv shyroki obmezhennya [Minsk surrendered to the coronavirus and imposed broad restrictions] (2020). Available from: https://www.dw.com/uk/minsk-zdavsia-pered-koronavirusom-i-zaprovadyv-shyroki-obmezhennia/a-53066477 [in Ukrainian].

Salnikov, M. (2020). Epidemiya bez karantina: kak Shvetsiya vyderzhivayet koronavirus bez zhestkikh ogranicheniy [Epidemic without quarantine: how Sweden can withstand coronavirus without hard restrictions]. Available from: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/3/7108302/ [in Russian].

Pogrebnyak, S. (2012). Pryntsyp proportsiynosti u sudoviy diyalʹnosti [The principle of proportionality in judicial activity]. Filosofiya prava i zahalʹna teoriya prava, 2, 49-55 [in Ukrainian].

Pro zakhyst naselennya vid infektsiynykh khvorob [On the protection of the population from infectious diseases] (2000): Zakon Ukrayiny № 1645-III. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 [in Ukrainian].

Pro perevedennya yedynoyi derzhavnoyi systemy tsyvilʹnoho zakhystu u rezhym nadzvychaynoyi sytuatsiyi [On transfer of the unified state system of civil protection to the state of emergency] (2020): Rozporyadzhennya KMU № 338-р. Available from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-perevedennya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-338250320 [in Ukrainian].

Testuvannya na koronavirus: chomu PLR-analiz mozhe davaty khybnyy rezulʹtat [Coronavirus testing: why PCR analysis can give a false result] (2020). Available from: https://tsn.ua/video/video-novini/testuvannya-na-koronavirus-chomu-plr-analiz-mozhe-davati-hibniy-rezultat.html [in Ukrainian].

«Try symptomy»: Lyashko nazvav pidstavy dlya testuvannya na koronavirus ["Three symptoms": Lyashko named the grounds for testing for coronavirus] (2020). Available from: https://glavred.info/ua/health/10164845-tri-simptoma-lyashko-nazval-osnovanie-dlya-testirovaniya-na-koronavirus.html [in Ukrainian].

Fufalʹko, T.M. (2011). Ponyattya ta zmist pryntsypu proportsiynosti, yoho proyav v osnovnykh pravovykh formakh diyalʹnosti derzhavy [The concept and content of the principle of proportionality, its manifestation in the main legal forms of state activity]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 63-73 [in Ukrainian].

Case of Mehmet Hasan Altan v. Turkey (2018), Application no. 13237/17. Available from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-181862%22]}

Case of Gnahoré v. France (2000), Application n. 40031/98. Available from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58802%22]}

Case of W. v. the United Kingdom (1987), Application no. 9749/82. Available from: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57600%22]}

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (2020). Situation Report –82. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200411-sitrep-82-covid-19.pdf?sfvrsn=74a5d15_2

Dennis Normile (2020). Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success? Available from: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/coronavirus-cases-have-dropped-sharply-south-korea-whats-secret-its-success

Jean-François Renucci (2005). Introductionto the European Conventionon Human Rights. The rights guaranteedand the protection mechanism. 128 р.

Kanstantsin Dzehtsiarou (2020). What Can the European Court of Human Rights Do in the Time of Crisis? Strasbourg Observers. Available from: https://strasbourgobservers.com/2020/04/14/what-can-the-european-court-of-human-rights-do-in-the-time-of- crisis /? fbclid = IwAR15T4ygwP8taMXvnnfq-c-RM5_pjKeIMqN47dcIV8SfiRWPqOBfyaMULB8

Weekly epidemiological update - 16 March 2021 (2021). Data as received by WHO from national authorities. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---16-march-2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА