Торгівля людьми та сурогатне материнство: проблемні питання

Автор(и)

  • Віктор Чечерський прокурор Офісу Генерального прокурора, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.04

Ключові слова:

права людини, репродуктивні права, право на репродуктивне відтворення, сурогатне материнство, сурогатна матір, торгівля людьми, торгівля дітьми.

Анотація

Сучасні наукові досягнення надали майбутнім батькам, серед іншого, можливість, яка не існувала до цього часу – народити дитину у майже безнадійній ситуації за допомогою використання репродуктивних можливостей сторонньої жінки.

У статті розглядається сурогатне материнство, як одна з репродуктивних методик, через призму торгівлі людиною. Її метою є дослідження та розмежування таких ззовні подібних за наслідками (у виді безповоротної передачі дитини від однієї особи до іншої) правових явищ, як торгівля людиною і сурогатне материнство, перш за все оплатне.

Із використанням порівняльно-правового та формально-юридичного методів надано загальну характеристику міжнародного досвіду регулювання сурогатного материнства. Наведено приклади абсолютно протилежної державної політики щодо легалізації цього виду репродуктивної методики у зарубіжних країнах: від повної заборони до законодавчого погодження та навіть подальшого спрощення процедури її застосування.

Доведено, що не спостерігається будь-якого зв'язку між визнанням легальності цієї процедури і географічним розташуванням держав, рівнем їх економічного розвитку, специфікою правової системи тощо. Констатовано, що жодна з країн не може бути універсальним прикладом вирішення цієї проблематики.

На прикладі українського законодавства автором запропоновано розмежування об’єктивної сторони торгівлі людиною і сурогатним материнством, у першу чергу оплатним. Підкреслено, що враховуючи особливості репродуктивних технологій об’єктом торгівлі має бути дитина, а не гамети особи, зигота, ембріон чи плід. При торгівлі дитиною з об’єктивної сторони відбувається незаконна безповоротна передача дитини від однієї особи до іншої. В законних угодах сурогатного материнства об’єктом договору, що укладається між сурогатною матір'ю і майбутніми батьками, є не дитина, а послуги, пов’язані з імплантацією ембріона, виношуванням та народженням дитини, тобто тривалий процес.

З погляду кримінального права змодельовано особливості сурогатного материнства та його оцінки при визначенні ознак торгівлі людьми залежно від генетичного споріднення між дитиною та замовниками (потенційними батьками), а також між дитиною і сурогатною матір’ю.

Надано характеристику суб’єктивній стороні, яка розмежовує сурогатне материнство та торгівлю новонародженою дитиною. Наголошено, що для кваліфікації «торгівля людиною» необхідним є доведення прямого умислу на протиправне  «відчуження» дитини, перш за все за оплату.

Зроблено висновок, що правове регулювання сурогатного материнства потребує подальшого удосконалення та закріплення саме на законодавчому рівні. Слідчі та прокурори повинні досліджувати всі обставини, що були пов’язані із застосованою методикою сурогатного материнства для того, щоб встановити чи мала місце торгівля дитиною у кожному конкретному випадку.

Посилання

Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. (2020). № 360-VІ. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34464437#pos=74;-86.

Копельців-Левицька, Є. Д. (2019). Сурогатне материнство: торгівля дітьми чи послуга у сфері допоміжних репродуктивних технологій. Публічне право, 2, 45-49.

Кримінальний кодекс України. (2001): Закон України № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Мельник, М. І., Хавронюк, М. І. (2019). Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар. / К.: ВД «Данкор», 1384 с.

О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека. (2002): Закон Республики Армения № ЗР-474-Н. URL: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=63870.

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. (2011): Федеральный Закон Российской Федерации № 323-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=325674-0&rnd= 2819542E6C4EAFAFD5DD797694D95F49&req=doc&base=LAW&n=342243&REFDOC=325674&REFBASE=LAW#2pc1mmozqzu.

Про протидію торгівлі людьми. (2011): Закон України № 3739-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text.

Свитнев, К. Н. Жизнь после смерти. Юридические и этические аспекты посмертной репродукции. URL: http://svitnev.ru/speech/life_after_death.pdf.

Сімейний кодекс України. (2002): Закон України № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Чернышева, Ю. А. (2012). Правовое регулирование суррогатного материнства в зарубежных странах. Грамота, 1 (15). Ч. 1. С. 209-211.

Чечерський, В. І. (2019). Закріплення права людини на репродукцію (відтворення) у законодавстві зарубіжних країни: порівняльно-правове дослідження. Порівняльно-аналітичне право, 5. С. 81-84.

Чечерський, В. І. (2019). Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження. : монографія. Херсон : Видавництво «ОЛДІ-ПЛЮС», 416 с.

Abdullah, F. M. (2019). Legal and Ethical Aspects beyond Commercial Surrogacy: Modern Form of Human Trafficking. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (S1), 1-7.

Assisted Human Reproduction Act. (2004). URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/A-13.4.pdf.

Code civil. (1804). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9553F21AB14E9F0DC96324B21F920BC1.tpdjo12v_3?idArticle=LEGIARTI000006419302&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20100525.

Code penal. (1992). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9553F21AB14E9F0DC96324B21F920BC1.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165320&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100525.

Patrick Präg, Melinda C. Mills. Assisted Reproductive Technology in Europe: Usage and Regulation in the Context of Cross-Border Reproductive Care. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44667-7_14.

Relative au respect du corps. (1994). № 94-653. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&fastPos=2&fastReqId=2078979333&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006284446.

Federal Constitution of the Swiss Confederation. (1999). URL: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-en-pdf-a.pdf.

Kodeks respubliki Kakhakhstan o zdorovye naroda i sisteme zdravookhraneniya [Code of the Republic of Kazakhstan «On Public Health and Healthcare System»]. (2020). № 360-VІ. Available from: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34464437#pos=74;-86. [in Russian].

Kopeltsiv-Levytska, Ye. D. (2019). Surohatne materynstvo: torhivlia ditmy chy posluha u sferi dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii [Surrogate pregnancy: child trafficking or service in the sphere of assisted reproductive technology]. Publichne pravo, 2, 45-49. [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal code of Ukraine]. (2001). № 2341-III. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. [in Ukrainian].

Melnyk, M.I., Khavroniuk, M.I. (2019). Kryminalnyi kodeks Ukrainy: nauk.-prakt. komentar [Criminal Code of Ukraine scientific and practical commentary]. K.: VD «Dankor», 1384 p. [in Ukrainian].

O reproduktivnom zdorovye i reproduktivnykh pravakh cheloveka [Law of the Republic of Armenia «On Reproductive Health and Human Reproductive Rights»]. (2002). № ЗР-474-Н. Available from: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=63870. [in Russian].

Ob osnovakh okhrany zdorovia grazhdan v Rossiyskoy Federatsii [Federal Law of the Russian Federation «On the basics of public health in the Russian Federation»]. (2011). № 323-ФЗ. Available from: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=325674-0&rnd= 2819542E6C4EAFAFD5DD797694D95F49&req=doc&base=LAW&n=342243&REFDOC=325674&REFBASE=LAW#2pc1mmozqzu. [in Russian].

Pro protydiiu torhivli liudmy [Law of Ukraine «On Combating Trafficking in Human Beings»]. (2011). № 3739-VI. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text. [in Ukrainian].

Svitnev, K. N. Zhizn posle smerti. Yuridicheskiye i eticheskiye aspekty posmertnoy reproduktsii. [Life after death. Legal and ethical aspects of posthumous reproduction]. Available from: http://svitnev.ru/speech/life_after_death.pdf. [in Russian].

Сімейний кодекс України [Family code of Ukraine]. (2002). № 2947-III. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. [in Ukrainian].

Chernysheva, Yu. A. (2012). Pravovoye regulirovaniye surrogatnogo materinstva v zarubezhnykh stranakh [Legal regulation of surrogate motherhood in foreign countries]. Gramota, 1 (15). Ch. 1. Р. 209-211. [in Russian].

Checherskyi, V.I. (2019). Zakriplennia prava liudyny na reproduktsiiu (vidtvorennia) u zakonodavstvi zarubizhnykh krainy: porivnialno-pravove doslidzhennia [Representation of human right to reproductive procreation in the legislation of foreign countries: a comparative legal research]. Porivnialno-analitychne prаvo, 5. P. 81-84. [in Ukrainian].

Checherskyi, V. I. (2019). Pravo na reproduktsiiu (vidtvorennia) u systemi osnovopolozhnykh prav liudyny: konstytutsiino-pravove doslidzhennia [The right to reproduction (procreation) in the system of fundamental human rights: constitutional and legal research]. Manuscript. Kherson : Vydavnytstvo «OLDI-PLIuS», 416 p. [in Ukrainian].

Abdullah, F.M. (2019). Legal and Ethical Aspects beyond Commercial Surrogacy: Modern Form of Human Trafficking. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (S1), 1-7.

Assisted Human Reproduction Act. (2004). Available from: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/A-13.4.pdf.

Code civil [Сivil Code]. (1804). Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9553F21AB14E9F0DC96324B21F920BC1.tpdjo12v_3?idArticle=LEGIARTI000006419302&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20100525. [in French].

Code penal [Criminal Code]. (1992). Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9553F21AB14E9F0DC96324B21F920BC1.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165320&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100525. [in French].

Patrick Präg, Melinda C. Mills. Assisted Reproductive Technology in Europe: Usage and Regulation in the Context of Cross-Border Reproductive Care. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44667-7_14.

Relative au respect du corps [Relating to respect for the body]. (1994). № 94-653. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000000549619&fastPos=2&fastReqId=2078979333&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000006284446. [in French].

Federal Constitution of the Swiss Confederation. (1999). Available from: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20210101/en/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20210101-en-pdf-a.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА