Проблеми реалізації принципу рівності сторін судового спору у разі визнання застосованого закону неконституційним

Автор(и)

  • Ірина Берестова старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, Ukraine
  • Оксана Хотинська-Нор завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.05

Ключові слова:

судочинство, судовий спір, рівність сторін спору, суд, неконституційність закону, виключні обставини

Анотація

У статті розглядається проблема забезпечення конституційної засади рівності сторін перед законом і судом під час перегляду судового рішення за виключними обставинами після розгляду справи Конституційним Судом. На підставі дослідження правової природи застосування наслідків нікчемності закону: (pro futuro), (ex nunc), (ex tunc), встановлюються ризики порушення конституційного права особи на судовий захист. Метою статті є розкриття об’єктивного прояву конституційної засади рівності сторін судового спору перед законом і судом. Методи дослідження: системний метод, діалектичний, інтегративний, міжгалузевий методи науковий методи використані для розкриття взаємозвʼязку між конституційною засадою рівності сторін судової справи та її практичним проявом у судовому процесі. Основні результати дослідження. Розкрито два компоненти, що впливають на ефективність захисту такого права: перспективність дії рішення Конституційного Суду України та неможливість розгляду заяви за виключними обставинами у разі, якщо особі до звернення до Конституційного Суду України у позові було відмовлено у позовному обсязі застосованим законом, який у подальшому Конституційного Суду України визнав неконституційним. Доведено помилковість правової позиції найвищого суду в системі судоустрою України в частині неможливості відкриття провадження за виключними обставинами після рішення Конституційного Суду України у зв’язку з тим, що особі до цього було відмовлено в задоволенні у позові, а таке рішення не передбачає примусового його виконання. Констатовано позбавлення цим висновком права особи на остаточний судовий розгляд на національному рівні за ознакою порядку звернення до суду (ст. 8, 24, 55, п. 1 ч. 2 ст. 129 Конституції України. Запропоновано розробити спеціальний закон, яким встановлюються підстави і порядок компенсації державою завданої моральної і матеріальної шкоди законом, що визнаний неконституційним.

Посилання

Бабаев, В. К. (1974). Презумпции в советском праве. Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР 124 с.

Басиев, М. С. (2007). Институт федерального вмешательства как чрезвычайный механизм обеспечения конституционного порядка на территории федеративного государства: сравнительно-правовой анализ (дис…канд. юрид. наук: 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право). М. 213 с.

Коломійцев, П. (2020). Конституційна законність як метод та мета здійснення державної влади. Підприємництво, господарство і право, 6, С. 168-172.

Конституція України (1996 року). Відомості Верховної Ради України. 30, Ст. 141.

Нарутто, С. В. (2018). Верховенство Конституции как основа конституционного правопорядка в России. Российское право, 3, С. 30-35.

Постанова Великої Палати Верховного Суду (2020), 4819/49/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93081749

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) (2012),9-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012), 11-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text

Ткаченко, Ю. В. (2010). Конституційна законність як принцип конституційного ладу. Форум права, 4, С. 875-883.

Ухвала Великої Палати Верховного Суду (2020), 808/1628/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88739736

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду (2020), 2-а- 45301/09/2070. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/8775820

Ухвала Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду про передачу справи на розгляд об`єднаної палати (2020), 808/1628/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89251033

Ухвала Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного адміністративного суду (2021), 808/1628/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95010526

Юридичні наслідки визнання нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в адміністративному судочинстві (2020): зб. матеріалів Міжнар. семінару-практикуму. Касац. адмін. суд у складі Верховного Суду. Харків: Право, 146 с.

Berestova, I. E., Pervomayskiy, O. O., Sharkova, H. V., Artiukhova, V. V. & Kolomiitsev, P. O. (2020). Approaches to compensation for damage caused by unconstitutional law in eastern Europe. Asia Life Sciences. 22, I.1, P. 171-188.

Erika de Wet (2006). The International Constitutional Order. The International and Comparative Law Quarterly. Cambridge University Press, 55. 1. P. 51-76. DOI: 10.2307/3663312. https://www.jstor.org/stable/3663312

William J. Brennan, JR. (1987) The Equality Principle in American Constitutional Jurisprudence. Ohio State Law Journal, 48. No 4, Р. 921-925.

Babayev, V. (1974). Prezumptsii v sovetskom prave [Presumptions in Soviet law]. Gor'kiy: Izd-vo GVSH MVD SSSR. [in Russian].

Basiyev, M. S. (2007). Institut federal'nogo vmeshatel'stva kak chrezvychaynyy mekhanizm obespecheniya konstitutsionnogo poryadka na territorii federativnogo gosudarstva: sravnitel'no-pravovoy analiz [The Institute of Federal Intervention as an Emergency Mechanism for Ensuring the Constitutional Order on the Territory of a Federal State: Comparative Legal Analysis] (Candidate thesis). M. [in Russian].

Kolomiytsev, P. (2020). Konstytutsiyna zakonnistʹ yak metod ta meta zdiysnennya derzhavnoyi vlady [Constitutional legality as a method and purpose of exercising state power]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 6, 168-172. [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine] (1996). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 30. [in Ukrainian].

Narutto, S. V. (2018). Verkhovenstvo Konstitutsii kak osnova konstitutsionnogo pravoporyadka v Rossii [The supremacy of the Constitution as the basis of the constitutional legal order in Russia]. Rossiyskoye pravo, 3, 30-35. [in Russian].

Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court] (2020), 4819/49/19. Available from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93081749 [in Ukrainian].

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennyam hromadyanyna Troyana Antona Pavlovycha shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhenʹ statti 24 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava pro rivnistʹ storin sudovoho protsesu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional appeal of the citizen Troyan Anton Pavlovych regarding the official interpretation of the provisions of Article 24 of the Constitution of Ukraine (case on equality of the parties to the trial)] (2012),9-рп/2012. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text [in Ukrainian].

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennyam hromadyanyna Shapovalova Oleksiya Leonidovycha shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhenʹ punktu 20 chastyny pershoyi statti 106, chastyny pershoyi statti 111-13 Hospodarsʹkoho protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny u vzayemozvʺyazku z polozhennyamy punktiv 2, 8 chastyny tretʹoyi statti 129 Konstytutsiyi Ukrayiny [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional appeal of citizen Shapovalov Oleksiy Leonidovych regarding the official interpretation of the provisions of paragraph 20 of part one of Article 106, part one of Article 111-13 of the Commercial Procedural Code of Ukraine in conjunction with provisions 2, 8 of part three Constitution of Ukraine] (2012), 11-rp/2012. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-12#Text [in Ukrainian].

Tkachenko, YU. V. (2010). Konstytutsiyna zakonnistʹ yak pryntsyp konstytutsiynoho ladu [Constitutional legality as a principle of the constitutional order]. Forum prava, 4, 875-883. [in Ukrainian].

Ukhvala Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court] (2020), 808/1628/18. Available from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88739736 [in Ukrainian].

Ukhvala Verkhovnoho Sudu u skladi kolehiyi suddiv Kasatsiynoho administratyvnoho sudu pro peredachu spravy na roz·hlyad Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decision of the Supreme Court in the composition of the panel of judges of the Administrative Court of Cassation on the transfer of the case to the Grand Chamber of the Supreme Court] (2020), 2-а-45301/09/2070. Available from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/8775820 [in Ukrainian].

Ukhvala Verkhovnoho Sudu u skladi Kasatsiynoho administratyvnoho sudu pro peredachu spravy na roz·hlyad ob`yednanoyi palaty [Ruling of the Supreme Court of the Administrative Court of Cassation on the transfer of the case to the joint chamber] (2020), 808/1628/18. Available from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89251033 [in Ukrainian].

Ukhvala Verkhovnoho Sudu u skladi ob`yednanoyi palaty Kasatsiynoho administratyvnoho sudu [Decision of the Supreme Court as a part of the joint chamber of the Administrative Court of Cassation]. Available from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95010526 [in Ukrainian].

Yurydychni naslidky vyznannya normatyvnoho akta nekonstytutsiynym dlya zakhystu prav lyudyny v administratyvnomu sudochynstvi [Legal consequences of declaring a normative act unconstitutional for the protection of human rights in administrative proceedings] (2020): zb. materialiv Mizhnar. seminaru-praktykumu. Kasats. admin. sud u skladi Verkhovnoho Sudu. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Berestova, I. E., Pervomayskiy, O. O., Sharkova, H. V., Artiukhova, V. V. & Kolomiitsev, P. O. (2020). Approaches to compensation for damage caused by unconstitutional law in eastern Europe. Asia Life Sciences. 22, I.1, 171-188.

Erika de Wet (2006). The International Constitutional Order. The International and Comparative Law Quarterly. Cambridge University Press, 55. 1, 51-76. DOI: 10.2307/3663312. https://www.jstor.org/stable/3663312

William J. Brennan, JR. (1987) The Equality Principle in American Constitutional Jurisprudence. Ohio State Law Journal, 48. No 4, 921-925.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА