Колізії в локальній правотворчості

Автор(и)

  • Яна Ленгер завідувач кафедри права Луцького національного технічного університету, доктор юридичних наук, професор, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.06

Ключові слова:

колізія в праві, правова суперечність, локально-правова колізія, механізм розв’язання локальних колізій, локальний акт, локальна нормотворчість.

Анотація

Дослідження присвячене з’ясуванню проблеми існування колізій в локальній правотворчості, що дало змогу обґрунтувати єдине розуміння вказаної проблеми, а також виокремити нові теоретичні та прикладні висновки та положення, що пов’язані з необхідністю розв’язання колізій в локальній правотворчості, їх специфіки та особливих характеристик. Встановлено, що в країні прийнято і діє велика кількість нормативно-правових актів, багато з яких суперечать один одному, мають внутрішні невідповідності і неузгодженості. Перед юридичною наукою і практикою стоїть завдання глибокого аналізу причин виникнення муніципально-правових колізій, пошук шляхів їх попередження та розв’язання.  Виокремлено, що виникнення і наростаюча гострота колізій в локальній правотворчості в більшості випадків обумовлюється неповнотою правового регулювання суспільних відносин, порушенням правил юридичної техніки при прийнятті локальних актів, недостатньо ефективними способами попередження та вирішення останніх. Крім того, встановлено, що  метод врегулювання та вирішення локальних колізій через призму законодавчого встановлення пріоритетності застосування норми і акту є чи найбільш зрозумілим та ефективним.

В процесі дослідження здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві загалом, визначено основні ознаки  колізії в локальній правотворчості,  її місце серед  вказаних категорій в площині;  аналіз процесу еволюції соціального протиріччя в правове з подальшою трансформацією в колізію та прогалину; визначено правову колізію як суб’єктивно-обєктивне явище правової дійсності. Виокремлено  серед наявної великої кількості класифікацій правових колізій локально-правові, котрі є правовим протиріччям, що виникає через суб’єктивні та об’єктивні причини та помилки під час реалізації повноважень з вирішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, що проявляється при прийнятті нормативних актів органів місцевого самоврядування та  їх посадових осіб. Визначено на основі аналізу характерні  ознаки локально-правової колізії, котрі деталізуються вказаними положеннями про зв'язок часткового і загального, прояві у різноманітних формах та видах, залежно від специфіки причин виникнення та способів розв’язання, в просторовому обмеженні сферою здійснення безпосередньо або через органи місцевого  самоврядування питань місцевого значення та виникненні при реалізації повноважень та прийнятті відповідних муніципально-правових актів  органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, з наявним власним специфічним набором елементів  механізму розв’язання.

Посилання

Бобровник, С. В. (2012). Конфликтные правоотношения: понятие, природа, структура, сущность. Вестник Института законодательства Республики Казахстан, 2 (26), С. 33-44.

Заєць, А. Г. (2005). Тлумачення норм права – спеціальний вид юридичної діяльності. Держава і право: зб. наук. пр. Київ, 28, С. 85-89.

Козюбра, М. (2012). Верховенство права і Україна. Право України, 1–2, C. 30–43.

Ленгер, Я. І. (2017). Закономірності вирішення правових колізій в муніципальному праві. Науковий вісник публічного і приватного права, 1, С. 22–25.

Ленгер, Я. І. (2017). Ієрархічний та змістовний принципи вирішення правових колізій в муніципально-правових актах. Вісник Херсонського університету. 2, С. 23–29.

Лисюткин, А. Б. (2001). Юридическая техника и правовые ошибки. Государство и право. 11, С. 72-77.

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (1992): постанова Кабінету Міністрів України No 731. Урядовий кур’єр. 1993, 25–26. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм (2010): наказ Міністерства юстиції України No 1380/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/v3099323-11

Рибікова, Г. В. (2008). Види правової експертизи нормативно-правових актів України. Юридичний вісник. 2008. 4 (9), С. 74–77.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (2009) (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) No 7-рп/2009. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09.

Шемшученко, Ю. С. (1996). Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 жовт. 1995 р.). Київ: Генеза, С. 7-11.

Bobrovnyk, S. V. (2012). Konfliktni pravovidnosyny: ponyattya, pryroda, struktura, sutnistʹ [Conflicting legal relations: concept, nature, structure, essence]. Visnyk Instytutu zakonodavstva Respubliky Kazakhstan, 2 (26), 33-44. [ in Russian].

Zayetsʹ, A. H. (2005). Tlumachennya norm prava – spetsialʹnyy vyd yurydychnoyi diyalʹnosti [Interpretation of law - a special type of legal activity]. Derzhava i pravo, 28, 85-89.[ in Ukrainian].

Kozyubra, M. (2012). Verkhovenstvo prava i Ukrayina [Rule of law and Ukraine]. Pravo Ukrayiny, 1-2, 30–43.[ in Ukrainian].

Lenher, Ya. І. (2017). Zakonomirnosti vyrishennya pravovykh koliziy v munitsypalʹnomu pravi [Regularities of solving legal collisions in municipal law]. Naukovyy visnyk publichnoho i pryvatnoho prava, 1, 22–25.[in Ukrainian].

Lenher, Ya. І. (2017). Iyerarkhichnyy ta zmistovnyy pryntsypy vyrishennya pravovykh koliziy v munitsypalʹno-pravovykh aktakh [Hierarchical and substantive principles of solving legal collisions in municipal legal acts]. Visnyk Khersonsʹkoho universytetu, 2, 23–29.[in Ukrainian].

Lysyutkyn А. B. (2001). Yurydycheskaya tekhnyka y pravovye oshybky [Legal technique and legal errors]. Hosudarstvo y pravo, 11, 72–77.[ in Russian]

Polozhennya pro derzhavnu reyestratsiyu normatyvno-pravovykh aktiv ministerstv ta inshykh orhaniv vykonavchoyi vlady [About the statement of Methodical recommendations concerning carrying out examination of projects of regulatory legal acts for existence of corruption-causing norms]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny No 731. Available from: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo provedennya ekspertyzy proektiv normatyvno-pravovykh aktiv na nayavnistʹ koruptsiohennykh norm [About the statement of Methodical recommendations concerning carrying out examination of projects of regulatory legal acts for existence of corruption-causing norms] (2010): nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny No 1380/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/v3099323-11 [ in Ukrainian].

Rybikova, H. V. (2008). Vydy pravovoyi ekspertyzy normatyvno-pravovykh aktiv Ukrayiny [Types of legal examination of normative legal acts of Ukraine]. Yurydychnyy visnyk, 4 (9), 74–77.[ in Ukrainian].

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Kharkivsʹkoyi misʹkoyi rady shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhenʹ chastyny druhoyi statti 19, statti 144 Konstytutsiyi Ukrayiny, statti 25, chastyny chotyrnadtsyatoyi statti 46, chastyn pershoyi, desyatoyi statti 59 Zakonu Ukrayiny «Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini» [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Kharkiv City Council regarding the official interpretation of the provisions of part two of Article 19, Article 144 of the Constitution of Ukraine, Article 25, part fourteen of Article 46, parts one, ten of Article 59 of the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine»] (2009) (sprava pro skasuvannya aktiv orhaniv mistsevoho samovryaduvannya) No 7-rp/2009. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09.[ in Ukrainian ].

Shemchuchenko, Yu. S. (1996). Teoretychni zasady podolannya koliziy u zakonodavstvi Ukrayiny [Theoretical principles of overcoming collisions in the legislation of Ukraine]. Koliziyi u zakonodavstvi Ukrayiny: problemy teoriyi i praktyky: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf (pp. 7-11). Kyiv: Genesis[ in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА