Поняття та зміст конституційного принципу справедливості

Автор(и)

  • Наталія Шелевер доцентка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету, кандидатка юридичних наук,доцентка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.07

Ключові слова:

справедливість, Конституційний Суд України, право, принцип права, Конституція України

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні поняття та змісту конституційного принципу справедливості, його впливу на конституційно-правові відносини, виявленні проблем, які виникли при реалізації цього принципу під час карантинних обмежень внаслідок пандемії COVID-19.

Дану мету було досягнуто завдяки застосуванню такого методу  як аналіз, порівняльно-правового та формально-юридичного методу.

При дослідженні встановлено, що принцип справедливості хоча і не закріплений у Основному Законі України, проте він пронизує як Конституцію України, так і процесуальні кодекси. Проблемним питанням є те, що відсутнє законодавче визначення поняття «справедливість». Проаналізовано практику Конституційного Суду України щодо застосування принципу справедливості у його рішеннях. Обґрунтовано, що справедливість є поняттям значно ширшим, ніж право та є критерієм легітимації державної влади.

Досліджено проблеми реалізації конституційного принципу справедливості. При цьому виявлено, що принципи права, які закріплені в Конституції України та діючому законодавстві України, не реалізовуються належним чином в нашій державі. Причиною цього є менталітет українців, який характеризується низькою правовою та політичною культурою, порушенням вимог закону, недовірою до влади, знеціненням моральних та духовних цінностей. Зі сторони чиновників – зловживанням своїм посадовим становищем.

Обґрунтовано, що справедливість вимагає однакового застосування закону для всіх. Проте у кожної людини є своє розуміння і бачення справедливості. Це призвело до проблем під час пандемії коронавірусної інфекції. Виявлено такі порушення як порушення конституційного права на освіту, а саме дистанційне навчання призводить до порушення принципів справедливості та рівності. Обмеження для малого та середнього бізнесу під час пандемії COVID-19 поставило у дискримінаційне становище підприємців у порівнянні з великим бізнесом.

У результаті дослідження зроблено висновок про те, що справедливість є правовою цінністю та основоположним принципом права, який пронизує як Конституцію України, так і чинне законодавство. Реалізація справедливості може бути здійснена лише шляхом дотримання закону. В Україні доволі складно реалізувати цей принцип, бо і закони часто є несправедливими. Під час карантинних обмежень виявлено порушення конституційних прав людини. Необхідним кроком для ефективної реалізації принципу справедливості має стати подолання корупції та підвищення правової культури та правової свідомості українців.

Посилання

Алексеев, С. С. (1972). Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Т.І. Основные вопросы общей теории социалистического права. Свердловск, 396 с.

Баранов, В. М. (1989). Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 400 с.

Бербешкина, З. А. (1983). Справедливость как социально-философская категория. Москва: Мысль, 209 с.

Васильчук, В. О. (2013). Справедливість як категорія права (автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.12). Львів, 23 с.

Власова, О. В. (2008). Справедливость, равенство и достоинство личности в праве. Вестник Югорского государственного университета, Выпуск 7(8), С. 22-24.

Комкова, Г. Н. (2008). Категория «конституционные принципы» в современной науке конституционного права. Конституционные чтения: межвузов. сб. науч. трудов. Саратов: Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина, Вып. 9.

Кравец, И. А. (2005). Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления. Монография. СПб.: Юридический центр-Пресс, 910 с.

Куравшивили, Б. П. (1988). «Секретарь и председатель в одном лице». Известия.

Мальцев, Г. В. (1977). Социальная справедливость и право. Москва: Издательство: Мысль, 255 с.

Погребняк, С. (2009). Закріплення основоположних принципів права в Конституції України. Вісник Академії правових наук України, 4 (59), С. 31-39.

Ренёв, Е. В. (2016). Справедливость как базовая конституционная ценность. Legea si viata, 6/2 (294), С. 91-94.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) (2003), № 3-рп/2003. URL: https://ccu.gov.ua/docs/470

Руткевич, М. Н. (1986). Социалистическая справедливость. Социологические исследования, 3, С. 15-23.

Сунєгін, С. О. (2012). Основоположні принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації. Альманах права, 3, С. 275-279.

Червонюк, В. И. (2004). Контитуционное право России. Москва: Термика, Инфра-М, 432 с.

Экимов, А. И. (1980). Справедливость и социалистическое право. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 120 с.

Явич, Л. С. (1976). Общая теория права. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 288 с.

Alekseev, S. S. (1972). Problemy teorii prava. Kurs lektsiy v dvukh tomakh. T.І. Osnovnye voprosy obshchey teorii sotsialisticheskogo prava. [Problems of the theory of law]. Sverdlovsk. [in Russian].

Baranov, V. M. (1989). Istinnost norm sovetskogo prava. Problemy teorii i praktiki [The truth of the rules of Soviet law. Problems of theory and practice]. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta. [in Russian].

Berbeshkina, Z. A. (1983). Spravedlivost kak sotsialno-filosofskaya kategoriya. [Justice as a socio-philosophical category]. Moscow: Mysl. [in Russian].

Vasylchuk, V. O. (2013). Spravedlyvist yak katehoriia prava [Justice as a category of law] (Extended abstract of Candidat’s thesis). Lviv. [in Ukrainian].

Vlasova, O. V. (2008). Spravedlivost, ravenstvo i dostoinstvo lichnosti v prave [Justice, equality and dignity of the individual in law]. Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta, 7 (8), 22-24. [in Russian].

Komkova, G. N. (2008). Kategoriya «konstitutsionnye printsipy» v sovremennoy nauke konstitutsionnogo prava [The category of «constitutional principles» in the modern science of constitutional law]. Konstitutsionnye chteniya. Saratov: Povolzhskaya akademiya gosudarstvennoy sluzhby im. P.A. Stolypina. [in Russian].

Kravets, I. A. (2005). Rossiyskiy konstitutsionalizm: problemy stanovleniya, razvitiya i osushchestvleniya [Russian constitutionalism: problems of formation, development and implementation]. SPb.: Yuridicheskiy tsentr-Press. [in Russian].

Kuravshivili, B. P. (1988). Sekretar i predsedatel v odnom litse [Secretary and Chairman in one person]. Izvestiya. [in Russian].

Maltsev, G. V. (1977). Sotsialnaya spravedlivost i pravo. [Social justice and law]. Moscow: Izdatelstvo: Mysl. [in Russian].

Pohrebniak, S. (2009). Zakriplennia osnovopolozhnykh pryntsypiv prava v Konstytutsii Ukrainy. [Consolidation of fundamental principles of law in the Constitution of Ukraine]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 4 (59), 31-39. [ in Ukrainian].

Renev, Ye. V. (2016). Spravedlivost kak bazovaya konstitutsionnaya tsennost [Justice as a basic constitutional value]. Legea si viata, 6/2 (294), 91-94. [in Russian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] (2003), 3-rp/2003. Available from: https://ccu.gov.ua/docs/470

Rutkevich, M. N. (1986). Sotsialisticheskaya spravedlivost. [Socialist justice]. Sotsiologicheskie issledovaniya, 3, 15-23. [in Russian].

Suniehin, S. O. (2012). Osnovopolozhni pryntsypy prava: zahalna kharakterystyka ta deiaki aspekty realizatsii [Fundamental principles of law: general characteristics and some aspects of implementation]. Almanakh prava, 3, 275-279. [in Ukrainian].

Chervonyuk, V. I. (2004). Kontitutsionnoe pravo Rossii [Constitutional law of Russia]. Moscow: Termika, Infra-M. [in Russian].

Ekimov, A. I. (1980). Spravedlivost i sotsialisticheskoe pravo [Justice and socialist law]. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta. [in Russian].

Yavich, L. S. (1976). Obshchaya teoriya prava. [General theory of law]. Leningrad: Izd-vo Leningrad. un-ta. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА