Санкції як правовий феномен в праві України та міжнародні стандарти їх застосування

Автор(и)

  • Наталія Якимчук професор кафедри фінансового права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор юридичних наук, професор, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.08

Ключові слова:

санкції, міжнародне співробіництво у боротьбі зі злочинністю, економічні (фінансові) санкції, персонвальні санкції, секторальні санкції.

Анотація

В статті досліджено теоретичні та практичні питання застосування Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року та проаналізовані існуючі погляди на правову природу «правового феномену» санкцій - спеціальних економічних, фінансових та інших обмежувальних заходів (санкції), передбачені зазначеним Законом. В статті зазначено основні питання, що постають перед дослідниками інституту санкцій. Метою статті є висвітлення стану правового регулювання та правової природи такого явища як санкції (економічні, фінансові) в праві Україні. Для досягнення цієї мети було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними для правової науки.

В статті висвітлено питання суверенного права України на захист зокрема шляхом застосуванння економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) «з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави». Досліджено коло суб’єктів стосовно яких може бути застосовано санкції, а це: а) іноземні держави; б) іноземні юридичні особи; в) юридичні особи, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства; г) суб’єкти, які здійснюють терористичну діяльність.

Санкції визначено як правові заходи негайного реагування на порушення права різного роду, від посягання на державний суверенітет до вчинення злочину міжнародного характеру, що мають тимчасовий характер, застосування яких відбувається передусім шляхом здійснення заходів примусу, які реалізуються зі застосуванням норм передусім конституційного, фінансового, адміністративного, господарського, кримінального поцесуального, виконавчого, господарського процесуального та інших галузей права. Висвітлено питання підстав застосування санкцій, їх види та критерії їх розмежування, строку застосування санкцій, а також кола уповноважених суб’єктів у сфері їх застосування. Досліджено основні підходи вчених до характеристики санкцій як заходів впливу. Відмічено, що санкції є заходами впливу відмінними від заходів юридичної відповідальності, що можуть мати “некримінальний” характер. Зазначено, що санкції є заходами впливу, які застосовуються хоч і паралельно, але у системному зв’язку із кримінальним переслідуванням, що запроваджуються державою або виконуються нею як суб’єктом міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.

Їх застосування, по-перше, обумовлено прийняттям на міжнародному чи регіональному рівнях рішення про застосування міжнародних економічних (фінансових) санкцій, персональних санкцій в ході кримінального переслідування за вчинення діянь, що мають характер міжнародного злочину (злочину міжнародного характеру). Однак, при цьому Україна зобов'язана дотримуватися міжнародних стандартів правового механізму застосування санкцій на внутрішньодержавному рівні, вдосконалити процесуальні засади їх застосування, процедури оскарження та внесення змін до рішення. Необхідною вважамо участь Уповноваженого з прав людини в процесі розгляду рішення про застосування санкцій та оскарження прийнятих рішень. Запропонновано зміни до Закону України «Про санкції» з метою закріплення серед необхідних підстав застосування санкцій до фізичних осіб відкриття щодо них кримінального провадження, а щодо юридичних осіб – відкриття кримінального провадження щодо пов'язаних з ними осіб, а також зміни до Кримінального процесуального кодексу України, оскільки в ньому відсутні положнення про такі заходи попереднього характеру (забезпечення та зупинення), як «санкції». Окрім цього загалом процедура накладення санкцій потребує більшої прозорості, а також зроблено висновок, що до громадян України можуть бути застосовані санкції виключно в разі підозри їх участі в терористичній діяльності.  

Посилання

Про санкції (2014): Закон України No 1644-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Чиста політика, правовий механізм чи просто вендетта? (2021). Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: https://helsinki.org.ua/articles/chysta-polityka-pravovyy-mekhanizm-chy-prosto-vendetta/

Богуцький, П. (2021). Про санкції: санкційний механізм і національна безпека. Наукова думка. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/pro-sanktsiyi-sanktsiynyy-mekhanizm-i-natsionalna-bezpeka/

Семишоцький, Л. (2021). Верховенство санкцій. Закон@Бізнес, 16 (1522). URL: https://zib.com.ua/ua/147253-chi_ne_zagrozhuyut_nacionalniy_bezpeci_metodi_ii_zahistu.html

Коч, О. (2020). Визнати не можна виконати: статус «під санкціями» та міжнародний комерційний арбітраж. Юрист&Закон, 40. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA014237

Конституція України (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (1993): Закон України No 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (2021): Указ Президента України No 169. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729

Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» (2021): Постанова Верховної Ради України No 1167-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1167-20#Text

Хавронюк, М. (2021). Про «санкції» як спеціальні обмежувальні заходи: регламентація і ризики застосування. URL: https://rpr.org.ua/news/pro-sanktsii-iak-spetsial-ni-obmezhuval-ni-zakhody-rehlamentatsiia-i-ryzyky-zastosuvannia/

Санкции Совета Безопасности. Совет Безопасности ООН. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/information

Resolution 841 (1993), adopted by the Security Council at its 3238th meeting, on 16 June 1993. Haiti. URL: https://undocs.org/S/RES/841(1993)

Малишева, Ю. В. (2016). Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького? 253 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/malisheva-yu.v.-tsilespryamovani-sanktsiyi-ta-yih-zastosuvannya-radoyu-bezpeki-oon-_d_.pdf

Резолюция 1333 (2000) Совета Безопасности ООН. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/RES/1333(2000)

Resolution 1267 (1999) Adopted by the Security Council at its 4051st meeting on 15 October 1999. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pdf?OpenElement

Hammarberg, T. (2000). Arbitrary procedures for terrorist black-listing must now be changed. URL: https://www.coe.int/ru/web/commissioner/viewpoints/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/arbitrary-procedures-for-terrorist-black-listing-must-now-be-chang-1?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=en_GB

Sanctions Policy. European Union. External Action. URL: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Statement by Martin Scheinin Special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism (2008) 63rd session of the General Assembly Third Committee, 22 October 2008, New York.

Procedures for Listing. United Nations Security Council. URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/materials/procedures-for-listing

Resolution 1735 (2006) Adopted by the Security Council at its 5609th meeting, on 22 December 2006. Threats to international peace and security caused by terrorist acts. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)

Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee. United Nations Security Council. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/ombudsperson

Subsidiary organs of the United Nations Security council. Fact sheets. 2021. United Nations Security Council. Working Groups, 5 р. URL: https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/subsidiary_organs_factsheets.pdf

Санкції ЄС (2021). Представництво України при Європейському Союзі. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/spivpracya-ukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/sankciyi-yes-u-vidpovid-na-agresiyu-rosiyi-ta-proti-kolishnih-visokoposadovciv-ukrayini

UC Sanctions Map. Russia. URL: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Резолюція ПАРЄ 1597 (2008). Чорні списки Ради безпеки ООН та Європейського Союзу. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/docs/751_1597_CHorni_spysky_rezoljutsija.htm

Parliamentary Assembly Recommendation 1824 on «United Nations Security Council and European Union blacklists» (2008). URL: https://www.legislationline.org/documents/id/9066

Judgment of the Court (Grand Chamber) on joint cases C-402/05 and 415./05 Jasin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and the Commission of the European Communities of 3 September 2008. European Court Report. (2008). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402

Санкции Совета Безопасности. Совет Безопасности ООН. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/information

Pro sanktsiyi: Zakon Ukrayiny [About Sanctions: Law of Ukraine] (2014) № 1644-VII. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text [in Ukrainian].

Chysta polityka, pravovyy mekhanizm chy prosto vendetta? [Pure politics, legal mechanism or just vendetta?] (2021). Ukrayinsʹka Helʹsinsʹka spilka z prav lyudyny [Ukrainian Helsinki Human Rights Union]. Available from: https://helsinki.org.ua/articles/chysta-polityka-pravovyy-mekhanizm-chy-prosto-vendetta/ [in Ukrainian].

Bogutskiy, P. (2021). Pro sanktsiyi: sanktsiynyy mekhanizm i natsionalʹna bezpeka [About sanctions: sanction mechanism and national security] (2021). Naukova dumka [Scientific thought]. Available from: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/pro-sanktsiyi-sanktsiynyy-mekhanizm-i-natsionalna-bezpeka/ [in Ukrainian].

Semishotsky L. (2021). Verkhovenstvo sanktsiy [The rule of sanctions]. Zakon@Biznes [Law@business], 16 (1522). Available from: https://zib.com.ua/ua/147253-chi_ne_zagrozhuyut_nacionalniy_bezpeci_metodi_ii_zahistu.html [in Ukrainian].

Koch О. (2020). Vyznaty ne mozhna vykonaty: status «pid sanktsiyamy» ta mizhnarodnyy komertsiynyy arbitrazh [Recognize can not be performed: Status «under sanctions» and international commercial arbitration] (2020). Yuryst&Zakon [Lawyer & Law], 40. Available from: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA014237 [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine] (1996). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text [in Ukrainian]

Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv [About state protection of court and law enforcement officers] (1993): Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine] No 3781-XII. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text [in Ukrainian].

Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 15 kvitnya 2021 roku «Pro zastosuvannya personalʹnykh spetsialʹnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalʹnykh zakhodiv (sanktsiy)» [About the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated April 15, 2021 «On the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)»] (2021): Ukaz Prezydenta Ukrayiny [Decree of the President of Ukraine] No 169. Available from: https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 1 lyutoho 2021 roku «Pro zastosuvannya sektoralʹnykh spetsialʹnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalʹnykh zakhodiv (sanktsiy) do Respubliky Nikarahua» [On approval of the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated February 1, 2021 «On the application of sectoral special economic and other restrictive measures (sanctions) to the Republic of Nicaragua»] (2021): Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine] No 1167-IX. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1167-20#Text [in Ukrainian].

Khavronyuk M. (2021). Pro «sanktsiyi» yak spetsialʹni obmezhuvalʹni zakhody: rehlamentatsiya i ryzyky zastosuvannya [About «sanctions» as special restrictive measures: regulation and application risks]. Available from: https://rpr.org.ua/news/pro-sanktsii-iak-spetsial-ni-obmezhuval-ni-zakhody-rehlamentatsiia-i-ryzyky-zastosuvannia/ [in Ukrainian].

Sanktsii Soveta Bezopasnosti [Sanctions of the UN Security Council]. Sovet Bezopasnosti OON [UN Security Council]. Available from: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/information [in Russian].

Resolution 841 (1993) Adopted by the Security Council at its 3238th meeting, on 16 June 1993. Haiti. Available from: https://undocs.org/S/RES/841(1993) [in English].

Malysheva, YU. V. (2016). Tsilespryamovani sanktsiyi ta yikh zastosuvannya Radoyu Bezpeky OON [Purposeful sanctions and their use of the UN Security Council]. Kyyiv: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretsʹkoho. 253 p. Available from: http://idpnan.org.ua/files/malisheva-yu.v.-tsilespryamovani-sanktsiyi-ta-yih-zastosuvannya-radoyu-bezpeki-oon-_d_.pdf [in Ukrainian].

Rezolyutsiya 1333 (2000) Soveta Bezopasnosti OON [UN Security Council resolution 1333 (2000)]. Available from: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/RES/1333(2000) [in Russian].

Resolution 1267 (1999) Adopted by the Security Council at its 4051st meeting on 15 October 1999. Available from: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/300/44/PDF/N9930044.pdf?OpenElement [in English].

Hammarberg T. (2000). Arbitrary procedures for terrorist black-listing must now be changed. Available from: https://www.coe.int/ru/web/commissioner/viewpoints/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/arbitrary-procedures-for-terrorist-black-listing-must-now-be-chang-1?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=en_GB [in English].

Sanctions Policy. European Union. External Action. Available from: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm [in English].

Statement by Martin Scheinin Special rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism 63rd session of the General Assembly Third Committee, 22 October 2008, New York. [in English].

Procedures for Listing. United Nations Security Council. Available from: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/751/materials/procedures-for-listing [in English].

Resolution 1735 (2006) Adopted by the Security Council at its 5609th meeting, on 22 December 2006. Threats to international peace and security caused by terrorist acts. Available from: https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006) [in English].

Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee. United Nations Security Council. Available from: https://www.un.org/securitycouncil/ru/ombudsperson [in English].

Subsidiary organs of the United Nations Security council. Fact sheets. 2021. United Nations Security Council. Working Groups. 5 p. Available from: https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/subsidiary_organs_factsheets.pdf [in English].

Sanktsiyi YES [EU sanctions] (2021). Predstavnytstvo Ukrayiny pry Yevropeysʹkomu Soyuzi [Representation of Ukraine with the European Union.]. Available from: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/spivpracya-ukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/sankciyi-yes-u-vidpovid-na-agresiyu-rosiyi-ta-proti-kolishnih-visokoposadovciv-ukrayini [in Ukrainian].

UC Sanctions Map. Russia. Available from: https://www.sanctionsmap.eu/#/main [in English].

Rezolyutsiya PARYE 1597 [Resolution PACE 1597] (2008). Chorni spysky Rady bezpeky OON ta Yevropeysʹkoho Soyuzu [Black Lists of the UN Security Council and the European Union.]. Available from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/docs/751_1597_CHorni_spysky_rezoljutsija.htm [in Ukrainian].

Parliamentary Assembly Recommendation 1824 on «United Nations Security Council and European Union blacklists» (2008). Available from: https://www.legislationline.org/documents/id/9066 [in English].

Judgment of the Court (Grand Chamber) on joint cases C-402/05 and 415./05 Jasin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and the Commission of the European Communities of 3 September 2008. European Court Report. (2008). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402 [in English].

Sanktsii Soveta Bezopasnosti [Sanctions of the Security Council.]. Sovet Bezopasnosti OON [UN Security Council.]. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/information [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА