Засади та порядок формування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України

Автор(и)

  • Олександр Зозуля завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.09

Ключові слова:

правовий статус, парламентське розслідування, контроль, суспільний інтерес, народний депутат України

Анотація

Постановка проблеми. Проведення розслідування тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України є однією з провідних форм парламентського контролю в Україні. Попри це законодавчі засади їх діяльності все ще потребують удосконалення, парламентські розслідування проводяться порівняно нечасто з суперечливою ефективністю. У зв’язку із цим існує необхідність дослідження сучасних правових засад формування тимчасових слідчих комісій.

Метою роботи є поглиблений аналізу засад і порядку формування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, визначення їх сутності та особливостей, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення конституційно-правових засад їх організації та діяльності.

Методи. Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено сучасний стан і проблеми правового регулювання формування тимчасових слідчих комісій; системно-структурний – охарактеризовано єдність та взаємозв’язок порядку утворення та припинення повноважень тимчасових слідчих комісій, комплектування їх персонального складу; логіко-семантичний – розкрито сутність підстав утворення тимчасових слідчих комісій.

Результати. Встановлено, що утворення тимчасових слідчих комісій для розслідування певних «питань, що становлять суспільний інтерес» дозволяє врахувати мінливість такого суспільного інтересу і об’єктивну неможливість його вичерпного правового визначення. Проте це не виключає зловживання правом утворювати тимчасові слідчі комісії в умовах відсутності усталеної парламентської практики, традицій і політичної культури. Формування персонального складу тимчасової слідчої комісії на основі пропорційного представництва кожної депутатської фракції (групи) надає більшість у складі тимчасової слідчої комісії парламентській коаліції, що може бути незацікавлена у проведенні ґрунтовного парламентського розслідування.

Висновки. Обґрунтовано, що розвиток конституційно-правових засад формування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України має передбачати: розширення конституційних гарантій формування тимчасових слідчих комісій та уточнення питань, які не можуть бути предметом парламентського розслідування; приведення регламенту парламенту у відповідність із профільним Законом України, врахування сучасної парламентської практики України та досвіду демократичних країн; застосування заходів дисциплінарного впливу до членів тимчасової слідчої комісії у разі ненадання нею звіту; заборону проведення парламентського розслідування з питань, які знаходяться на розгляді суду; гарантування опозиції не менше половини місць у складі тимчасової слідчої комісії; законодавче встановлення її мінімального та максимального кількісного складу; встановлення вимог до професійності та компетентності членів тимчасової слідчої комісії; заборону суміщення керівних посад у тимчасових комісіях і комітетах парламенту.

Посилання

Барабаш, Ю. Г. (2004). Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики (дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 – конституційне право). Харків, 205 с.

Барабаш, Ю. Г. (2004). Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики (автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02). Харків, 20 с.

Болдирєв, С. В. (2011). Тимчасові слідчі комісії як суб’єкти здійснення парламентського контролю в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 22, 139–149.

Журавський, В. С. (2001). Парламентський контроль в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання. Вісник Запорізького юридичного інституту, 1 (14), 11–20.

Зозуля, О. І. (2019). Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні: монографія. Харків: Майдан, 620 с.

Колесник, К. О. (2003). Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз (дис. … канд. юрид наук: 12.00.02 – конституційне право). Харків, 213 с.

Майданник, О. (2001). Деякі проблеми законодавчого забезпечення контрольної функції парламенту. Право України, 12, 128-130.

Майданник, О. О. (2008). Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України (автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02). Київ, 39 с.

Марцеляк, О. В. (2006). Статус парламентських слідчих комісій: порівняльний аналіз. Право і Безпека, 1, 7–10.

Матейчук, Р. І. (2016). Функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 41(1), 78–81.

Медвідь, А. Б. (2008). Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України (дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Ужгород. 252 с.

Мицкевич, Л. А. (2002). Понятие государственного управления в административном праве Германии. Государство и право, 6, 85–90.

Назаренко, Я. М. (2011). Номінаційна (установча) функція Верховної Ради України: проблеми теорії та практики (автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02). Харків. 18 с.

Парламентський контроль: проблеми та шляхи підвищення ефективності (2009). URL: https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf.

Пеклушенко, О. (2005). Парламентські слідчі комітети в країнах ЄС (опис та порівняльна оцінка). Голос України, 51, 7.

Про запобігання корупції (2014): Закон України No 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Про комітети Верховної Ради України (1995): Закон України No 116/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0.

Про утворення Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (1998): Постанова Верховної Ради України No 44-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-14.

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України (2020): проект Постанови Верховної Ради України No 4105. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69953.

Пропозиції Президента України до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (2019). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66929&pf35401=501529.

Рачинська, М. П. (2014). Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 4, 77–84.

Словська, І. Є. (2014). Верховна Рада України в системі вітчизняного парламентаризму: конституційно-правове дослідження (автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02). Одеса, 47 с.

Тимчасові слідчі комісії Ради: запрацювали тільки 3 з 34. URL: https://ua-news.liga.net/politics/news/timchasov_sl_dch_kom_s_radi_zapratsyuvali_t_lki_3_z_34.

Шемшученко, Ю. С., Зяблюк, М. П. & Горбатенко, В. П. et al. (2001). Юридична енциклопедія в 6-ти т. Т 3. К–М. Київ: Укр. енцикл., 791 с.

Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament (2008): Resolution No 1601. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17626.

Barabash, YU. H. (2004). Parlamentskyy kontrol v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky [Parliamentary control in Ukraine: problems of theory and practice] (Candidate's thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

Barabash, YU. H. (2004). Parlamentskyy kontrol v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky [Parliamentary control in Ukraine: problems of theory and practice] (Extended abstract of Candidate's thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

Boldyryev, S. V. (2011). Tymchasovi slidchi komisiyi yak subyekty zdiysnennya parlamenskoho kontrolyu v Ukrayini [Temporary commissions of inquiry as subjects of parliamentary control in Ukraine]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya, 22, 139149. [in Ukrainian].

Zhuravskyy, V. S. (2001). Parlamentskyy kontrol v Ukrayini: problemy normatyvno-pravovoho rehulyuvannya [Parliamentary control in Ukraine: problems of legal regulation]. Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu, 1 (14), 11–20. [in Ukrainian].

Zozulia, O. I. (2019). Konstytutsiyno-pravovyy status parlamentskykh komitetiv v Ukrayini [Constitutional and legal status of parliamentary committees in Ukraine]. Kharkiv: Maydan. [in Ukrainian].

Kolesnyk, K. O. (2003). Parlamentska protsedura v zarubizhnykh krayinakh: porivnyalno-pravovyy analiz [Parliamentary procedure in foreign countries: a comparative legal analysis] (Candidate's thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

Maydannyk, O. (2001). Deyaki problemy zakonodavchoho zabezpechennya kontrolnoyi funktsiyi parlamentu [Some problems of legislative support of the control function of the parliament]. Pravo Ukrayiny, 12, 128–130. [in Ukrainian].

Maydannyk, O. O. (2008). Teoretychni problemy kontrolnoyi funktsiyi parlamentu Ukrayiny [Theoretical problems of the control function of the Parliament of Ukraine] (Extended abstract of doctor's thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Martselyak, O. V. (2006). Status parlamentskykh slidchykh komisiy: porivnyalnyy analiz [Status of parliamentary commissions of inquiry: a comparative analysis]. Pravo i Bezpeka, 1, 7–10. [in Ukrainian].

Mateychuk, R. I. (2016). Funktsionuvannya tymchasovykh slidchykh komisiy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Functioning of temporary investigative commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo, 41(1), 78–81. [in Ukrainian].

Medvid, A. B. (2008). Konstytutsiyno-pravovyy status tymchasovykh komisiy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Constitutional and legal status of temporary commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine] (Candidate's thesis). Uzhgorod. [in Ukrainian].

Mitskevich, L. A. (2002). Ponyatiye gosudarstvennogo upravleniya v administrativnom prave Germanii [The concept of public administration in German administrative law]. Gosudarstvo i pravo, 6, 85–90. [in Ukrainian].

Nazarenko, YA. M. (2011). Nominatsiyna (ustanovcha) funktsiya Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: problemy teoriyi ta praktyky [Nomination (constituent) function of the Verkhovna Rada of Ukraine: problems of theory and practic] (Extended abstract of candidate's thesis). Kharkiv. [in Ukrainian].

Parlamentskyy kontrol: problemy ta shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti (2009). [Parliamentary control: problems and ways to increase efficiency]. Available from: https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf. [in Ukrainian].

Peklushenko, O. (2005). Parlamentski slidchi komitety v krayinakh YES (opys ta porivnyalna otsinka) [Parliamentary committees of inquiry in EU countries (description and comparative assessment)]. Holos Ukrayiny, 51, 7. [in Ukrainian].

Pro zapobihannya koruptsiyi [On the prevention of corruption] (2014). No 1700-VII. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. [in Ukrainian].

Pro komitety Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [About committees of the Verkhovna Rada of Ukraine] (1995). No 116/95-vr. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0. [in Ukrainian].

Pro utvorennya Spetsialnoyi kontrolnoyi komisiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan pryvatyzatsiyi [On the establishment of the Special Control Commission of the Verkhovna Rada of Ukraine on Privatization] (1998). No 44-XIV. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-14. [in Ukrainian].

Pro utvorennya Tymchasovoyi slidchoyi komisiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan rozsliduvannya oprylyudnenykh u zasobakh masovoyi informatsiyi faktiv mozhlyvykh protypravnykh diy posadovykh osib, shcho mohly pryzvesty do unyknennya kryminalnoyi vidpovidalnosti chlenamy «pryvatnoyi viyskovoyi kompaniyi Vahnera» ta nanesennya shkody natsionalnym interesam Ukrayiny [On the establishment of the Temporary Commission of Inquiry of the Verkhovna Rada of Ukraine to investigate the facts of possible illegal actions of officials published in the media, which could have led to the avoidance of criminal liability by members of Wagner's private military company and harm to Ukraine's national interests] (2020). No 4105. Available from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69953. [in Ukrainian].

Propozytsiyi Prezydenta Ukrayiny do Zakonu Ukrayiny «Pro tymchasovi slidchi komisiyi, spetsialnu tymchasovu slidchu komisiyu i tymchasovi spetsialni komisiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny» [Proposals of the President of Ukraine to the Law of Ukraine «On Temporary Commission of Inquiry, Special Temporary Commission of Inquiry and Temporary Special Commission of the Verkhovna Rada of Ukraine»] (2019). Available from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511= 66929&pf35401=501529 [in Ukrainian].

Rachynska, M. P. (2014). Parlamentskyy kontrol u formi diyalnosti tymchasovykh slidchykh komisiy: zabezpechennya efektyvnosti [Parliamentary control in the form of temporary commissions of inquiry: ensuring efficiency]. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, 4, 77–84. [in Ukrainian].

Slovska, I. YE. (2014). Verkhovna Rada Ukrayiny v systemi vitchyznyanoho parlamentaryzmu: konstytutsiyno-pravove doslidzhennya [The Verkhovna Rada of Ukraine in the system of domestic parliamentarism: a constitutional and legal study]. (Extended abstract of doctor's thesis). Odesa. [in Ukrainian].

Tymchasovi slidchi komisiyi Rady: zapratsyuvaly tilky 3 z 34 [Temporary Commission of Inquiry of the Council: only 3 out of 34 earned]. Available from: https://ua-news.liga.net/politics/news/timchasov_sl_dch_kom_s_radi_zapratsyuvali_t_lki _3_z_34. [in Ukrainian].

Shemshuchenko, YU. S., Zyablyuk, M. P. & Horbatenko, V. P. et al. (2001). Yurydychna entsyklopediya v 6-ty t. T. 3. K–M. [Legal encyclopedia in 6 volumes. T. 3. K-M]. Kyiv: Ukr. entsykl. [in Ukrainian].

Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament (2008). No 1601. Available from: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17626

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ