Конституційна судова процедура та конституційний контроль в сфері люстрації

Автор(и)

  • Оксана Щербанюк завідувачка кафедрою процесуального права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, професор, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.10

Ключові слова:

конституційна процедура; верховенство права; конституційний контроль; люстрація; право на справедливий суд; Україна; ЄСПЛ.

Анотація

У статті розглядається процедура конституційного суду та конституційний контроль у сфері люстрації. Ці питання розглядаються крізь призму верховенства права, його розуміння Конституційним Судом України у своїй практиці. Підкреслюється, що застосування принципу гласності та вимог підвищеної гласності пояснюється важливістю справ, що розглядаються конституційними судами, а також результатами судової діяльності. У юридичній науці склалася ситуація, коли погляди науковців на сутність судового процесу суперечливі, що породжує різне розуміння цього правового явища представниками різних наукових шкіл. Тривалий час проблема судочинства була нерозривно пов’язана з розглядом категорії процесу, суттєва ідея якого суттєво вплинула на розуміння меж процесуального законодавства. Конституційний Суд як єдиний орган конституційно-судового контролю може розглядатися як особливий (організований на державній основі), носій інтелектуального потенціалу теорій конституційного права.

Поряд з цим детально аналізується питання довгострокового розгляду Конституційним Судом України закону, що визначає люстрацію. Дослідження поповнюється тим фактом, що Європейський суд з прав людини за скаргами громадян України встановив порушення права люстрованих на справедливий судовий розгляд через надмірний час національних процесів щодо їх звільнення. Зроблено висновок, що Закон про люстрацію повинен виконувати свою найважливішу функцію у встановленні верховенства права в країні.

Посилання

Селівнов, А. О. (2006). Верховенство права в конституційному правосудді: аналіз конституційної юрисдикції: Предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції. К.; Х.: Академія правових наук України. 400 с.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини (2006): Закон України Nо 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text

Про очищення влади (2014): Закон України Nо 1682-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text

Конституція України (1996). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 10 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (2014), справа Nо 1-5/2014 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-14#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (2014) (справа про призначення судом більш м'якого покарання), справа Nо 1-33/2004 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2005) (справа про податкову заставу), справа Nо 1-9/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-05#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) (2005), справа Nо 1-17/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя“ (2014), справа Nо 1-15/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-14#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим „Про проведення загальнокримського референдуму“ (справа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) (2014), справа Nо 1-13/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-14#Text

Boiko, I., Zima. O., Mekh, Y., Soloviova O. & Somina, V. (2019). Administrative Procedure: European Standards and Conclusions for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 10, n. 7, p. 1968-1975. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4963

CDL-AD(2009)044, § 149. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)044-e

Zhdanovska v. Latvia, 58278/00 (ECHR, 2006). URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-119931&filename=001-119931.pdf

General Report of the XIV Congress of the Conference of European Constitutional Courts (2008). Constitutional Justice. Bulletin of the bodies of constitutional control of the countries of young democracy. Yerevan: Center for Constitutional Law of the Republic of Armenia, Issue. 2 (40) 3 (41). 70-245. URL: http: // www.concourt.am/armenian/con_right/2.40-3.41-2008/vestnik40-41.pdf

Ichsan, M., & Prasetyoningsih, N. (2020). The Constitutional Court Interpretation of ‘Indigenous Belief’: An Islamic and 1945 Constitution Perspectives. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 11, n. 1, p. 37-44. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4773

Lustration case law in the Venice Commission's (2014). CODICES database: http://www.venice.coe.int/files/CODICES_search_Opinion_788_2014_UKR.pdf

Report of the Rule of Law (2011): European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) CDL-AD(2011)003rev. Strasbourg.

Shcherbanyuk, O. (2020). Problems of Implementation of the Constitutional Complaint in Ukraine and Ways to Resolve them. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 11, n. 2, p. 586-597. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125

Tamanaga, B. (2007). The rule of law: History. Policy. Theory / trans. from English A. Ishchenko. К.: Kyiv-Mogilyan. Acad.

Selivanov, A. O. (2006). Verkhovenstvo prava v konstytutsiinomu pravosuddi: analiz konstytutsiinoi yurysdyktsii: predmet konstytutsiinoho prava u vymiri konstytutsiinoi yurysdyktsii [The rule of law in constitutional justice: an analysis of constitutional jurisdiction: the subject of constitutional law in the dimension of constitutional jurisdiction]. K.; Kh.: Akademiia pravovykh nauk Ukrainy [in Ukrainian].

Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [On the implementation of decisions and application of the case law of the European Court of Human Rights] (2006). Zakon Ukrainy No. 3477-IV. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text [in Ukrainian].

Pro ochyshchennia vlady [On the purification of power] (2014): Zakon Ukrainy No. 1682-VII. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] (1996). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Reinisha Leonida Valeriiovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia punktu 10 chastyny pershoi statti 293 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy u vzaiemozviazku z polozhenniamy punktu 8 chastyny tretoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy, chastyny druhoi statti 293 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional appeal of citizen Reinish Leonid Valeriyovych regarding the official interpretation of the provision of paragraph 10 of part one of Article 293 of the Civil Procedure Code of Ukraine in conjunction with the provisions of paragraph 8 of part three of Article 129 of the Constitution of Ukraine of the Code of Ukraine] (2014). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-14#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Supreme Court of Ukraine on the constitutionality of the provisions of Article 69 of the Criminal Code of Ukraine] (2014) (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 48 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen punktu 1.17 statti 1, statti 8 Zakonu Ukrainy "Pro poriadok pohashennia zoboviazan platnykiv podatkiv pered biudzhetamy ta derzhavnymy tsilovymy fondamy" [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 48 people's deputies of Ukraine on the constitutionality of the provisions of paragraph 1.17 of Article 1, Article 8 of the Law of Ukraine "On the procedure for repayment of taxpayers' liabilities to budgets and state trust funds"] (2005) (sprava pro podatkovu zastavu). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-05#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 92, punktu 6 rozdilu X "Perekhidni polozhennia" Zemelnoho kodeksu Ukrainy [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 51 People's Deputies of Ukraine on the constitutionality of the provisions of Article 92, paragraph 6 of Section X "Transitional Provisions" of the Land Code of Ukraine] (2005) (sprava pro postiine korystuvannia zemelnymy diliankamy). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam vykonuiuchoho oboviazky Prezydenta Ukrainy, Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Postanovy Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respubliky Krym „Pro Deklaratsiiu pro nezalezhnist Avtonomnoi Respubliky Krym i mista Sevastopolia“ [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Acting President of Ukraine, Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine on the constitutionality of the Resolution of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea "On the Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol"] (2014). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-14#Text [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinymy podanniamy vykonuiuchoho oboviazky Prezydenta Ukrainy, Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy ta Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Postanovy Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respubliky Krym „Pro provedennia zahalnokrymskoho referendumu“ (sprava pro provedennia mistsevoho referendumu v Avtonomnii Respublitsi Krym) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine on the constitutional petitions of the Acting President of Ukraine, the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine on the constitutionality of the Resolution of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea case on holding a local referendum in the Autonomous Republic of Crimea)] (2014). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-14#Text [in Ukrainian].

Boiko, I. V., Zima O. T., Mekh, Y. V., Soloviova, O. M. & Somina, V. A. (2019) Administrative Procedure: European Standards and Conclusions for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 10, n. 7, p. 1968 – 1975, dec. 2019. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4963 [in Ukrainian].

CDL-AD(2009)044, § 149. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)044-e

Zhdanovska v. Latvia, 58278/00 (ECHR, 2006). Available from: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-119931&filename=001-119931.pdf

General Report of the XIV Congress of the Conference of European Constitutional Courts. Constitutional Justice. Bulletin of the bodies of constitutional control of the countries of young democracy (2008). Yerevan: Center for Constitutional Law of the Republic of Armenia. Issue. 2 (40) 3 (41). 70-245. Available from: http://www.concourt.am/armenian/con_right/2.40-3.41-2008/vestnik40-41.pdf

Ichsan, M., & Prasetyoningsih, N. (2020). The Constitutional Court Interpretation of ‘Indigenous Belief’: An Islamic and 1945 Constitution Perspectives. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 11, n. 1, p. 37-44. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4773

Lustration case law in the Venice Commission's (2014). CODICES database. Available from: http://www.venice.coe.int/files/CODICES_search_Opinion_788_ 2014_UKR.pdf

Report of the Rule of Law (2011): European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) CDL-AD(2011)003rev. Strasbourg

Shcherbanyuk, O. (2020). Problems of Implementation of the Constitutional Complaint in Ukraine and Ways to Resolve them. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 11, n. 2, p. 586-597. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5125

Tamanaga, B. (2007). The rule of law: History. Policy. Theory / trans. from English A. Ishchenko. К.: Kyiv-Mogilyan. Acad.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ