ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Заборовський професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.04

Ключові слова:

адвокатура, гарантії адвокатської діяльності, правнича допомога, адвокатська таємниця, конфіденційність інформації.

Анотація

Метою даної статті є дослідження питань щодо забезпечення інформаційної безпеки в адвокатській діяльності насамперед в контексті розкриття теоретико-прикладних аспектів збереження режиму адвокатської таємниці за умов використання адвокатом інформаційних технологій.

У процесі розкриття предмета дослідження як для досягнення мети роботи, так і забезпечення наукової об’єктивності, повноти, достовірності та переконливості отриманих результатів авторами було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними для правової науки. Зокрема, за допомогою системно-структурного методу було сформовано загальну структуру наукового дослідження, що забезпечило найповніше розкриття та вирішення поставлених перед авторами завдань. Діалектичний метод пізнання правової дійсності надав можливість проаналізувати різні види (класи) загроз інформаційній безпеці адвокатської діяльності. Загальнонаукові методи аналізу та синтезу були широко використані в науковій статті.

В даній статті розкриваються теоретичні підходи науковців щодо визначення сутності та видів (класів) загроз інформаційної безпеки адвокатської діяльності, а також з’ясувується положення вітчизняного законодавця, що спрямовані на забезпечення збереження адвокатської таємниці. Значна частина роботи присвячена аналізу практичних аспектів, що пов’язані із реалізацією гарантій адвокатської діяльності, які спрямовані забезпечення інформаційної безпеки, зокрема, таких гарантій як заборони втручатися у приватне спілкування адвоката з клієнтом, свідоцький імунітет адвоката, а також гарантій у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність). Звертається увага на основні недоліки нормативного регулювання вищевказаних гарантій, а також запропоновані відповідні пропозиції щодо їх усуненні, враховуючи насамперед досвід зарубіжних країн та практику Європейського суду з прав людини.

На основі проведеного дослідження робиться висновок, згідно з яким забезпечення належного рівня інформаційної безпеки в діяльності адвоката залежить не тільки від якості правового регулювання, зокрема, гарантій адвокатської діяльності та їх дотримання на практиці, але безпосереднього й від врахування самим адвокатом можливих загроз безпеки його інформаційної діяльності (всіх її класів).

Застосування адвокатом інформаційних технологій в своїй професійній діяльності спрямоване не тільки на покращення можливостей отриманням, обробки, зберігання та передачі інформації різного роду, але й вимагає від адвоката більше активних дій щодо забезпечення її конфіденційності (належного рівня інформаційної безпеки адвокатської діяльності).

Біографія автора

Віктор Вікторович Заборовський, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету,

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Северин К.М. Проблеми нормативного регулювання та реалізації принципу конфіденційності адвокатської діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. Вип. 9-2(2). С. 120-122.

Панченко В.Ю., Михалева А.Е. Правовые средства обеспечения доверия клиента при оказании юридической помощи: возможности и пределы использования. Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 11. С. 243-245.

Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 9 червня 2017 року. URL: http://vkdka.org/wp-content/uploads/ 2017/07/PravilaAdvokatskojiEtiki2017.pdf (дата звернення: 21.01.2020).

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_343 (дата звернення: 21.01.2020).

Бураева С.К. Об адвокатской тайне. Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 2. С. 263-265.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 17.

Боричевская В.В. Информационная безопасность в адвокатской деятельности: понятие и проблемы правового обеспечения. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X международной научно-практической конференции (г. Пинск, 4 апреля 2016 г.). Пинск: ПолесГУ, 2016. С. 223-225.

Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность адвоката: основные понятия. Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 1. С. 158-162.

Заборовський В.В., Бисага Ю.М., Булеца С.Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 650 с.

Заборовський В.В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 900 с.

Заборовський В.В. Свідоцький імунітет адвоката. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 237-240. URL: http://pap.in.ua/3_2017/72.pdf (дата звернення: 21.01.2020).

Заборовський В.В. Деякі практичні проблеми реалізації гарантій адвокатської діяльності в контексті проведення обшуку відносно адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 50. Т. 2. С. 152-156.

Standards for the independence of the legal profession, adopted by the IBA on 7 September 1990 in New York. URl: http://www.ibanet.org/Publications/ publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx (дата звернення: 21.01.2020).

Recommendation № R(2000)21 of the Committee of Ministers to member States on the freedom of exercise of the profession of lawyer, adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000 at the 727th meeting of the Ministers’ Deputies. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet? command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=533749&SecMode=1&DocId=370286&Usage=2 (дата звернення: 21.01.2020).

Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. URL: http://www.ohchr.org/EN/ ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx (дата звернення: 21.01.2020).

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам від 1 серпня 1990 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/995_835 (дата звернення: 21.01.2020).

Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 360.

Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М.: Профобразование, 2000. 312 с.

Ромовська З. Закон України «Про адвокатуру» – ремонт чи повна реконструкція? Право України. 2000. № 11. С. 56-59.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Niemietz v. Germany» оn December 16, 1992 (Application № 13710/88). URL: http://www.echr.ru/ documents/doc/2461421/2461421.html (дата звернення: 21.01.2020).

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Golovan v. Ukraine» оn July 05, 2012 (Application № 41716/06). URL: http://www.golovan.com.ua/fileadmin/Blog/CASE_OF_GOLOVAN_v_UKRAINE.pdf (дата звернення: 21.01.2020).

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Kolesnichenko v. Russia» оn April 09, 2009 (Application № 19856/04). URL: http://demo.eurocases.eu/Doc/CourtAct/4541957/11 (дата звернення: 21.01.2020).

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Roemen and Schmit v. Luxembourg» оn February 25, 2003 (Application № 51772/99). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60958 (дата звернення: 21.01.2020).

Скрябин А.Н. Особенности проведения следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката по законодательству Украины. Евразийская адвокатура. 2015. Вып. 1 (14). С. 41-46.

Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів, затверджений рішенням РАУ від 27 липня 2013 року № 183. URL: https://kmkdka.com/sites/ default/files/files/poryadok_ reaguvannya_10.04.2013-1.pdf (дата звернення: 21.01.2020).

Погорецький М.А., Погорецький М.М. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці під час проведення обшуку: проблемні питання. Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 14 листопада 2015 р.). Одеса: Юрид. літ-ра, 2015. С. 7-12.

Заборовский В.В. Профессиональные гарантии адвокатской деятельности по осуществлению обыска в отношении украинского адвоката в контексте их соответствия традициям европейских стран и практике европейского суда по правам человека. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. 2017. № 42 (115). S. 355-369.

Про стан дотримання гарантій адвокатської діяльності в Україні: аналітична довідка, підготовлена Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ. 2017. 19 с. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/ e698546cb94f12eaff62_ file.pdf (дата звернення: 21.01.2020).

Резнікова Г.І. Інформаційна безпека адвокатської діяльності: криміналістичний погляд. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2017. Вип. 29(2). С. 117-122.

Трофименко В.М. До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі. Університетські наукові записки. 2011. № 3. С. 294-299. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Unzap_2011_3_43 (дата звернення: 21.01.2020).

Бутовченко Е. Адвокат с гарантией. Закон і Бізнес. 2016. Вып. 8 (1254). URL: http://zib.com.ua/ru/issue/507/ (дата звернення: 21.01.2020).

Питання ведення адвокатського досьє: рішення РАУ від 4 серпня 2017 року № 169. URL: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/ 2017-08-04-r-shennya-rau-169_59d23b518e85f.pdf (дата звернення: 21.01.2020).

Резнікова Г.І. Криміналістична характеристика злочинів щодо розголошення професійних таємниць: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харків, 2015. 20 с.

Наумов В.В. Информационная безопасность адвоката в сети «Интернет». Динамиката на съвременната наука–2017: материали XIII Международна научна практична конференция. София: «Бял. ГРАД-БГ», 2017. С. 6-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА