КОНСТИТУЦІЯ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ФУНКЦІЙ

Автор(и)

  • Дмитро Бєлов професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету,, Ukraine
  • Мирослава Громовчук доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету,, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2663-5399.2020.2.07

Ключові слова:

юридичний зміст, конституції, основний закон, правовий статус, юридична природа, характер конституції

Анотація

Мета. Наукова публікація присвячена висвітленню особливостей правової природи конституції. Автори розглядають структуру та зміст конституції держави в контексті її функцій. Розглянуто специфіку змісту новітніх конституцій в історії світового конституціоналізму.

Методи. Методологічною основою роботи є постпозитивістська методологія дослідження проблем парадигми сучасного українського конституціоналізму, що є впорядкованою системою взаємоузгоджених ідеологічних принципів і методів, що дозволяють ґрунтовно і всебічно дослідити юридичні властивості парадигми конституціоналізму та визначити сутність та зміст її правовідносин.

Результати та висновки. Отже, головним і досі невирішеним питанням є двозначність того, що пропонується прийняти: нову Конституцію, нову редакцію чинної Конституції, зміни та доповнення до чинної Конституції. Хоча парадоксально, але в президентських промовах ці терміни неодноразово використовуються як синоніми. Однак юридично це абсолютно різні поняття. Ця термінологічна плутанина несе велику небезпеку втрати орієнтирів і заважає чіткому формулюванню проблеми в суто юридичній сфері.

Таким чином, ми вважаємо, що конституційний процес сьогодні надто політизований. На наш погляд, триває гостра політична боротьба за прийняття форми конституції, зручної для однієї із партій. Але насправді – для влади – кожен хоче максимум потужності. У тому числі через свою Конституцію, яка якось виконується. Однак Основний закон повинен бути прийнятий не з урахування кон'юнктури політичної доцільності, а повинен бути повним юридичним документом, що враховує досягнення світової юриспруденції, із суворим дотриманням усіх встановлених правових процедур. Адже конституція повинна бути головним документом держави, принаймні на десять років.

Посилання

Бєлов Д.М. Структура та зміст конституції: окремі аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2010. Вип. 14. Т. 1. С. 80-87.

Чиркин В.Е. Об объекте конституционно-правового регулирования. Российский конституционализм: проблемы и решения : матер. Междунар. конф. Москва : Ин-т государства и права, 1999. С. 125-131.

Рейнгольд Ц. Філософія права: підруч. / пер. з нім. Київ : Тандем, 2000. 300 с.

Еременко Ю.П. Советская Конституция и законность. Саратов : Изд-во Саратовского государственного университета, 1982. 164 с.

Фарберов Н.П. Новая Конституция СССР – манифест эпохи строительства коммунизма. Конституция развитого социализма. Москва : Восход-А, 1979. С. 67-81.

Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия на перепутье: авторитаризм или демократия: варианты развития. Москва : Весь мир, 1998. 163 с.

Гладуняк І. Конституція як основа формування та реалізації державної політики. Віче. 2007. № 22. С. 11-12.

Хейвуд Э. Политология. Учебник для студ. вузов / пер. с англ.; под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 544 с.

Коліушко І., Кириченко Ю. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту. Парламент. 2001. № 3. с. 12-15.

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник для вузов. Москва : Юристъ, 2003. 587 с.

Кравец И. Сущность конституции и конституционный процесс (динамика социально-политического содержания российских конституций). Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 2 (241). С. 43-57.

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні : монографія / за ред. І.О. Кресіної. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. 304 с.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Т. XXXVI. Москва : Политиздат, 1980. 512 с.

Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: уч. пособ. Москва : ЮНИТИ, 1997. 159 с.

Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 687 с.

Лукьянова Е.А. Значение Конституции СССР 1977 г. в развитии источников российского государственного права. Государство и право. 2001. № 4 (22). С. 107-113.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва : Политиздат, 1991. Т. 1. 270 с.

Оніщенко О.В. Конституція України як основне джерело конституційного права України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2005. 214 с.

Опришко В.Ф. Конституція України – основа системи національного законодавства. Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Вип. 14. Київ : Юридична книга, 2000. С. 118-125.

Прієшкіна О.В. Конституційний лад України та його роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування : дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2009. 499 с.

Redlich N., Schwartz В., Attanasio J. Understanding Constitutional Law. Irwin : Matthew Bender, 1995. 211 р.

Reiman J. The Constitution, Rights, the Conditions of Legitimacy. Constitutionalism. The Philosophical Dimension / ed. by A.S. Rosenbaum. New York : Greenwood Press, 1988. P. 132-139.

Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. Budapest : Central European University Press, 1999. 511 р.

Салыгин Е.Н. Теократическое государство. Москва : Юридическая литература, 1999. 90 с.

Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції : монографія. Ужгород : Ліра, 2009. 372 с.

Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. Київ : Юридична думка, 2002. 211 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. Київ : АртЕк ; Вища школа, 1997. 511 с.

Шаповал В.Н. Феномен конституции в контексте отечественной политико-правовой «мифологии». Зеркало недели. 2008. № 29.

Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції: навч. посіб. Харків : Консум, 2002. 394 с.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики. Москва : Наука, 1986. 119 с.

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. Москва : Армада, 1997. 212 с.

Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1: посіб. для студ. Львів : Астролябія, 2004. 232 с.

Степанов И.М. Конституция и политика. Москва : Наука, 1984. 173 с.

Стучка П.И. Двенадцать лет революции государства и права. Революция права. 1929. № 6. С. 56-61.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики : монография. Харків : Факт, 2000. 608 с.

Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: учеб.-практ. и справочное пособ. Москва : Юринформцентр, 1999. 381 с.

Юдин Ю.Л. Конституции. Конституционное право развивающихся стран: предмет, наука, источники / отв. ред. В.Е. Чиркин. Москва : Юридическая литература, 1987. С. 38-42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА НАУКА